"KAJIMA POLAND" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000334065
NIP
5272608161
REGON
141961144

Podsumowanie

aktywa
828,9 mln
przychód
1,8 mld
zysk
51,7 mln
wartość firmy
1,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MARSZAŁKOWSKA, 107
Kod pocztowy
00-110
Rejestracja
2009-07-28
Rozpoczęcie działalności
2009-07-28
Kapitał zakładowy
21000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĘDZIE MIAŁ PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, DZIAŁAJĄC SAMODZIELNIE I BEZ OGRANICZEŃ W STOSUNKU DO OSÓB TRZECICH.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "kajima poland" osiągnęła 1 821 983 700 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 811 407 427 zł. Pozostałe przychody to 10 576 273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 759 745 244 zł.
Zysk netto wyniósł 51 662 183 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 268 549 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 821 983 700 zł w 2022 roku.
• 1 223 590 406 zł w 2021 roku.
• 885 258 121 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 217 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 662 183 zł w 2022 roku.
• 82 989 955 zł w 2021 roku.
• 47 103 157 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "kajima poland" wynosi 1 662 634 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 241 330 271 zł a 4 554 959 251 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 234 844 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 662 634 805 zł w 2022 roku.
• 1 335 144 968 zł w 2021 roku.
• 916 571 027 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "kajima poland" wyniosła 828 886 587 zł.
a
ktywa trwałe to 23 402 577 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 484 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 828 886 587 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 321 773 695 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 507 112 892 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 145 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 828 886 587 zł w 2022 roku.
• 663 404 686 zł w 2021 roku.
• 552 317 418 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "kajima poland" wyniosły 507 112 892 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 828 886 587 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 223 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 507 112 892 zł w 2022 roku
• 413 460 408 zł w 2021 roku
• 368 335 658 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
• 67% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "kajima poland" wykazała przychody na poziomie 1 821 983 700 zł.
Organizacja zarobiła 56 827 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 164 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 662 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 166 104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 164 995 zł w 2022 roku
• 28 323 667 zł w 2021 roku
• 6 714 485 zł w 2020 roku

Organizacja "kajima poland" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kajima Europe Design And Construction (holding) Limited posiada 420000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.09.2018 jest Kajima Europe Design And Construction (holding) Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2013 do 12.09.2018 był Kajima Europe Design And Construction (holding) Limited kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 25.11.2009 do 07.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Kajima Europe Design And Construction (holding) Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.