"AMREST HOLDINGS SE"

KRS

0000320252

NIP

1010002998

REGON

020891041

aktywa

10,2 mld

przychód

10,5 mld

zysk netto

221,3 mln

wartość firmy

9,2 mld

Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
PLAC GRUNWALDZKI, 25-27
Kod pocztowy
50-365
Rejestracja
2008-12-22
Rozpoczęcie działalności
2008-12-22
Kapitał zakładowy
212138,93 EUR
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA EUROPEJSKA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja "amrest holdings se osiągnęła 10 463 462 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 424 330 000 zł. Pozostałe przychody to 39 132 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 203 017 000 zł.
Zysk netto wyniósł 221 313 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 526 047 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 463 462 000 zł w 2023 roku.
• 11 196 668 000 zł w 2022 roku.
• 9 036 809 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 015 947 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 313 000 zł w 2023 roku.
• 30 953 000 zł w 2022 roku.
• 162 819 000 zł w 2021 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "amrest holdings se wynosi 9 167 576 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 306 683 000 zł a 26 158 655 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 462 840 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 167 576 333 zł w 2023 roku.
• 8 753 228 583 zł w 2022 roku.
• 7 736 552 333 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "amrest holdings se wyniosła 10 225 192 000 zł.
a
ktywa trwałe to 8 588 170 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 637 022 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 225 192 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 742 244 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 482 948 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 526 885 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 225 192 000 zł w 2023 roku.
• 10 693 910 000 zł w 2022 roku.
• 10 003 235 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "amrest holdings se wyniosły 8 482 948 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 225 192 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 436 113 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 482 948 000 zł w 2023 roku
• 9 140 615 000 zł w 2022 roku
• 8 588 919 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "amrest holdings se wykazała przychody na poziomie 10 463 462 000 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku

Organizacja "amrest holdings se wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 9.24%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.08 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki