"AMREST HOLDINGS SE" KRS
0000320252
NIP
1010002998
REGON
020891041

Podsumowanie

aktywa
10,7 mld
przychód
11,2 mld
zysk
31 mln
wartość firmy
8,8 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
PLAC GRUNWALDZKI, 25-27
Kod pocztowy
50-365
Rejestracja
2008-12-22
Rozpoczęcie działalności
2008-12-22
Kapitał zakładowy
212138,93 EUR
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA EUROPEJSKA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "amrest holdings se osiągnęła 11 196 668 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 177 908 000 zł. Pozostałe przychody to 18 760 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 146 955 000 zł.
Zysk netto wyniósł 30 953 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 596 005 722 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 196 668 000 zł w 2022 roku.
• 9 036 809 000 zł w 2021 roku.
• 6 762 066 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 052 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 953 000 zł w 2022 roku.
• 162 819 000 zł w 2021 roku.
• -847 739 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "amrest holdings se wynosi 8 753 228 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 309 530 000 zł a 27 991 670 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 465 534 995 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 753 228 583 zł w 2022 roku.
• 7 736 552 333 zł w 2021 roku.
• 5 424 196 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "amrest holdings se wyniosła 10 693 910 000 zł.
a
ktywa trwałe to 8 946 453 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 747 457 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 693 910 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 553 295 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 140 615 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 582 196 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 693 910 000 zł w 2022 roku.
• 10 003 235 000 zł w 2021 roku.
• 9 757 533 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "amrest holdings se wyniosły 9 140 615 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 693 910 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 496 879 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 140 615 000 zł w 2022 roku
• 8 588 919 000 zł w 2021 roku
• 8 535 996 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 87% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "amrest holdings se wykazała przychody na poziomie 11 196 668 000 zł.
Brak danych

Organizacja "amrest holdings se wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki