PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000059307
NIP
5260250541
REGON
006227638

Podsumowanie

aktywa
105,8 mld
przychód
75,4 mld
zysk
3,4 mld
wartość firmy
104,6 mld
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
ALEJA KRAŚNICKA, 27
Kod pocztowy
20-718
Rejestracja
2001-11-05
Rozpoczęcie działalności
1990-08-20
Kapitał zakładowy
19183746098,70 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
gkpge.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZGODNIE Z §18 STATUTU SPÓŁKI: "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM."
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pge polska grupa energetyczna osiągnęła 75 387 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 387 000 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 71 997 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 3 390 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 390 256 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 75 387 000 000 zł w 2022 roku.
• 56 787 000 000 zł w 2021 roku.
• 45 700 000 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 060 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 390 000 000 zł w 2022 roku.
• 3 945 000 000 zł w 2021 roku.
• 148 000 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pge polska grupa energetyczna wynosi 104 605 250 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 33 900 000 000 zł a 217 532 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 140 055 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 104 605 250 000 zł w 2022 roku.
• 89 856 250 000 zł w 2021 roku.
• 63 684 416 667 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pge polska grupa energetyczna wyniosła 105 778 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 71 732 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 046 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 778 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 383 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 51 395 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 031 243 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 778 000 000 zł w 2022 roku.
• 88 966 000 000 zł w 2021 roku.
• 81 594 000 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pge polska grupa energetyczna wyniosły 51 395 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 778 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 367 073 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 51 395 000 000 zł w 2022 roku
• 40 675 000 000 zł w 2021 roku
• 38 093 000 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 47% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pge polska grupa energetyczna wykazała przychody na poziomie 75 387 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Pge polska grupa energetyczna wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki