PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000059307
NIP
5260250541
REGON
006227638

Podsumowanie

aktywa
113,4 mld
przychód
94,1 mld
zysk
-4,9 mld
wartość firmy
98,7 mld
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
ALEJA KRAŚNICKA, 27
Kod pocztowy
20-718
Rejestracja
2001-11-05
Rozpoczęcie działalności
1990-08-20
Kapitał zakładowy
19183746098,70 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
https://gkpge.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZGODNIE Z §18 STATUTU SPÓŁKI: "DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM."
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pge polska grupa energetyczna osiągnęła 94 136 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 94 134 000 000 zł. Pozostałe przychody to 2 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 99 036 000 000 zł.
Strata netto wyniosła 4 902 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 350 177 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 94 136 000 000 zł w 2023 roku.
• 75 387 000 000 zł w 2022 roku.
• 56 787 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -604 557 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 902 000 000 zł w 2023 roku.
• 3 390 000 000 zł w 2022 roku.
• 3 945 000 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pge polska grupa energetyczna wynosi 98 648 583 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 235 340 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 571 510 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 648 583 333 zł w 2023 roku.
• 104 605 250 000 zł w 2022 roku.
• 89 856 250 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pge polska grupa energetyczna wyniosła 113 443 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 78 340 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 35 103 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 113 443 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 855 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 588 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 258 353 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 113 443 000 000 zł w 2023 roku.
• 105 778 000 000 zł w 2022 roku.
• 88 966 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pge polska grupa energetyczna wyniosły 65 588 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 113 443 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 106 193 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 588 000 000 zł w 2023 roku
• 51 395 000 000 zł w 2022 roku
• 40 675 000 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pge polska grupa energetyczna wykazała przychody na poziomie 94 136 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Pge polska grupa energetyczna wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki