UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000382244
NIP
7561967341
REGON
160384226

Podsumowanie

aktywa
3,1 mld
przychód
13,4 mld
zysk
488,5 mln
wartość firmy
11,7 mld
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
ZAWADZKIE
Adres
ŚWIERKLAŃSKA, 2A
Kod pocztowy
47-120
Rejestracja
2011-03-29
Rozpoczęcie działalności
2011-01-14
Kapitał zakładowy
8197818,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.unimot.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 500.000 ZŁ.(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 500.000 ZŁOTYCH (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Unimot osiągnęła 13 392 833 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 376 689 000 zł. Pozostałe przychody to 16 144 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 888 177 000 zł.
Zysk netto wyniósł 488 512 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 110 424 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 392 833 000 zł w 2023 roku.
• 13 392 519 000 zł w 2022 roku.
• 8 210 191 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 736 417 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 488 512 000 zł w 2023 roku.
• 373 897 000 zł w 2022 roku.
• 75 961 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unimot wynosi 11 691 007 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 808 404 000 zł a 33 482 082 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 969 638 111 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 691 007 333 zł w 2023 roku.
• 10 951 779 500 zł w 2022 roku.
• 6 021 710 917 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Unimot wyniosła 3 137 233 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 456 627 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 680 606 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 137 233 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 077 872 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 059 361 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 259 508 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 137 233 000 zł w 2023 roku.
• 1 665 277 000 zł w 2022 roku.
• 1 231 288 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Unimot wyniosły 2 059 361 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 137 233 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 170 817 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 059 361 000 zł w 2023 roku
• 961 483 000 zł w 2022 roku
• 905 413 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Unimot wykazała przychody na poziomie 13 392 833 000 zł.
Brak danych

Organizacja Unimot wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki