UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000382244
NIP
7561967341
REGON
160384226

Podsumowanie

aktywa
1,7 mld
przychód
13,4 mld
zysk
373,9 mln
wartość firmy
11 mld
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
ZAWADZKIE
Adres
ŚWIERKLAŃSKA, 2A
Kod pocztowy
47-120
Rejestracja
2011-03-29
Rozpoczęcie działalności
2011-01-14
Kapitał zakładowy
8197818,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
unimot.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W TYM PODPISYWANIA UMÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ, UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 500.000 ZŁ.(PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM POWYŻEJ KWOTY 500.000 ZŁOTYCH (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Unimot osiągnęła 13 392 519 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 391 700 000 zł. Pozostałe przychody to 819 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 017 803 000 zł.
Zysk netto wyniósł 373 897 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 211 343 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 392 519 000 zł w 2022 roku.
• 8 210 191 000 zł w 2021 roku.
• 4 823 461 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 020 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 373 897 000 zł w 2022 roku.
• 75 961 000 zł w 2021 roku.
• 34 735 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unimot wynosi 10 951 779 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 527 845 500 zł a 33 481 297 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 990 584 500 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 951 779 500 zł w 2022 roku.
• 6 021 710 917 zł w 2021 roku.
• 3 553 991 417 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Unimot wyniosła 1 665 277 000 zł.
a
ktywa trwałe to 269 074 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 396 203 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 665 277 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 703 794 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 961 483 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 285 455 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 665 277 000 zł w 2022 roku.
• 1 231 288 000 zł w 2021 roku.
• 790 335 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Unimot wyniosły 961 483 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 665 277 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 539 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 961 483 000 zł w 2022 roku
• 905 413 000 zł w 2021 roku
• 524 454 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Unimot wykazała przychody na poziomie 13 392 519 000 zł.
Brak danych

Organizacja Unimot wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki