CANPACK SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000005418
NIP
6770046739
REGON
350568442

Podsumowanie

aktywa
15,4 mld
przychód
15,5 mld
zysk
901,5 mln
wartość firmy
21 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
MARII KONOPNICKIEJ, 29
Kod pocztowy
30-302
Rejestracja
2001-03-29
Rozpoczęcie działalności
1992-09-08
Kapitał zakładowy
121201120,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.canpack.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPOWAŻNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH ZE SOBĄ ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WSPÓŁDZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Canpack osiągnęła 15 541 083 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 426 044 000 zł. Pozostałe przychody to 115 039 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 524 556 000 zł.
Zysk netto wyniósł 901 488 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 849 654 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 541 083 000 zł w 2022 roku.
• 12 075 890 000 zł w 2021 roku.
• 9 223 564 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 011 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 901 488 000 zł w 2022 roku.
• 1 270 302 000 zł w 2021 roku.
• 648 415 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Canpack wynosi 20 950 011 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 014 880 000 zł a 38 852 707 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 317 725 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 950 011 000 zł w 2022 roku.
• 19 697 702 000 zł w 2021 roku.
• 13 114 054 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Canpack wyniosła 15 400 251 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 432 955 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 967 296 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 400 251 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 109 696 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 290 555 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 516 495 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 400 251 000 zł w 2022 roku.
• 14 260 913 000 zł w 2021 roku.
• 10 793 982 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 400 251 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Canpack wykazała przychody na poziomie 15 541 083 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 141 410 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 239 922 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 901 488 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 175 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 239 922 000 zł w 2022 roku
• 305 209 000 zł w 2021 roku
• 138 525 000 zł w 2020 roku

Organizacja Canpack wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Giorgi International Holdings Sarl posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.08.2013 jest Giorgi International Holdings Sarl kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2010 do 23.08.2013 był F&p Holding Company, Inc. kontrolując 100% udziałów.