PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000037568
NIP
1132316427
REGON
017319027

Podsumowanie

aktywa
117,6 mld
przychód
12,3 mld
zysk
257,4 mln
wartość firmy
13,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
TARGOWA, 74
Kod pocztowy
03-734
Rejestracja
2001-08-22
Rozpoczęcie działalności
2001-10-01
Kapitał zakładowy
33335532000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
www.plk-sa.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PUBLICZNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI SKŁAD ZARZĄDU JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI, W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ OBRONNYCH W SPÓŁCE WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW O POWSZECHNYM OBOWIĄZKU OBRONY, UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pkp polskie linie kolejowe osiągnęła 12 330 324 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 682 434 000 zł. Pozostałe przychody to 647 890 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 425 022 000 zł.
Zysk netto wyniósł 257 412 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 023 056 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 330 324 000 zł w 2022 roku.
• 9 271 535 000 zł w 2021 roku.
• 8 324 534 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 269 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 257 412 000 zł w 2022 roku.
• 15 490 000 zł w 2021 roku.
• -440 291 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pkp polskie linie kolejowe wynosi 13 874 796 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 574 120 000 zł a 30 825 810 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 300 670 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 874 796 000 zł w 2022 roku.
• 9 364 475 000 zł w 2021 roku.
• 8 324 534 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pkp polskie linie kolejowe wyniosła 117 632 928 000 zł.
a
ktywa trwałe to 97 888 892 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 740 665 000 zł.
u
działy (akcje) własne to 3 371 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 117 632 928 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 510 520 000 zł.
k
apitały mniejszości to 24 400 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 92 098 008 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 460 646 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 117 632 928 000 zł w 2022 roku.
• 108 711 043 000 zł w 2021 roku.
• 96 714 439 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 117 632 928 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pkp polskie linie kolejowe wykazała przychody na poziomie 12 330 324 000 zł.
Organizacja zarobiła 386 037 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 625 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 257 412 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 33% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 604 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 625 000 zł w 2022 roku
• 40 143 000 zł w 2021 roku
• 14 820 000 zł w 2020 roku

Organizacja Pkp polskie linie kolejowe wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki