RESPECT ENERGY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0001016150
NIP
9522154698
REGON
366078501

Podsumowanie

aktywa
1,3 mld
przychód
11,2 mld
zysk
392,1 mln
wartość firmy
13,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. LUDWIKA RYDYGIERA, 8
Kod pocztowy
01-793
Rejestracja
2023-02-06
Rozpoczęcie działalności
2016-12-14
Kapitał zakładowy
175000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
respect.energy
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Respect energy holding osiągnęła 11 228 972 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 219 177 553 zł. Pozostałe przychody to 9 794 474 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 827 034 659 zł.
Zysk netto wyniósł 392 142 894 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 905 726 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 228 972 027 zł w 2022 roku.
• 6 323 245 081 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 310 852 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 392 142 894 zł w 2022 roku.
• 81 290 241 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Respect energy holding wynosi 13 581 829 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 921 428 944 zł a 28 072 430 067 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 770 842 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 581 829 393 zł w 2022 roku.
• 6 810 986 526 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Respect energy holding wyniosła 1 259 715 870 zł.
a
ktywa trwałe to 534 640 266 zł.
a
ktywa obrotowe to 725 075 605 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 259 715 870 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 522 987 206 zł.
k
apitały mniejszości to 9374 zł.
u
jemna wartość jednostek podporządkowanych to 10 034 115 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 726 685 175 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 951 873 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 259 715 870 zł w 2022 roku.
• 307 842 529 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 259 715 870 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Respect energy holding wykazała przychody na poziomie 11 228 972 027 zł.
Organizacja zarobiła 494 093 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 950 157 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 392 142 894 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 83 455 860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 950 157 zł w 2022 roku
• 18 494 297 zł w 2021 roku

Organizacja Respect energy holding wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki