TERG SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000427063
NIP
7671004218
REGON
570217011

Podsumowanie

aktywa
4,7 mld
przychód
15,6 mld
zysk
401,6 mln
wartość firmy
18 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZŁOTÓW
Adres
ZA DWORCEM, 1D
Kod pocztowy
77-400
Rejestracja
2012-07-16
Rozpoczęcie działalności
1995-12-29
Kapitał zakładowy
40618750,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.terg.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ ZAWSZE PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Terg osiągnęła 15 574 747 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 537 730 132 zł. Pozostałe przychody to 37 017 728 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 136 110 260 zł.
Zysk netto wyniósł 401 619 871 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 950 120 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 574 747 860 zł w 2022 roku.
• 12 710 937 015 zł w 2021 roku.
• 10 785 671 997 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 53 006 047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 401 619 871 zł w 2022 roku.
• 400 788 626 zł w 2021 roku.
• 470 795 987 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terg wynosi 17 984 467 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 016 198 713 zł a 38 936 869 649 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 268 157 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 984 467 088 zł w 2022 roku.
• 15 115 668 771 zł w 2021 roku.
• 13 610 447 922 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Terg wyniosła 4 696 601 509 zł.
a
ktywa trwałe to 740 220 326 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 930 527 843 zł.
u
działy (akcje) własne to 25 853 340 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 696 601 509 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 704 000 652 zł.
k
apitały mniejszości to 7 920 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 984 680 225 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 623 248 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 696 601 509 zł w 2022 roku.
• 4 436 891 030 zł w 2021 roku.
• 3 601 088 289 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 696 601 509 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Terg wykazała przychody na poziomie 15 574 747 860 zł.
Organizacja zarobiła 494 065 208 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 445 337 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 401 619 871 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 725 960 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 445 337 zł w 2022 roku
• 109 735 662 zł w 2021 roku
• 112 937 223 zł w 2020 roku

Organizacja Terg wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 40%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki