ME M09 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000798328
NIP
7671714032
REGON
384099417

Podsumowanie

aktywa
22,1 mln
przychód
715,6 mln
zysk
4,5 mln
wartość firmy
498,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZŁOTÓW
Adres
UL. ZA DWORCEM, 1D
Kod pocztowy
77-400
Rejestracja
2019-08-12
Rozpoczęcie działalności
2019-08-12
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Me m09 osiągnęła 715 577 609 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 714 269 396 zł. Pozostałe przychody to 1 308 213 zł.
Całkowite koszty wyniosły 709 764 092 zł.
Zysk netto wyniósł 4 505 304 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 178 894 402 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 715 577 609 zł w 2022 roku.
• 609 813 264 zł w 2021 roku.
• 574 347 511 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 126 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 505 304 zł w 2022 roku.
• 3 955 753 zł w 2021 roku.
• 4 056 420 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Me m09 wynosi 498 489 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 416 478 zł a 1 788 944 023 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 124 622 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 498 489 435 zł w 2022 roku.
• 425 369 503 zł w 2021 roku.
• 402 203 835 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Me m09 wyniosła 22 109 955 zł.
a
ktywa trwałe to 1 416 610 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 693 345 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 109 955 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 555 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 554 650 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 527 489 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 109 955 zł w 2022 roku.
• 22 147 296 zł w 2021 roku.
• 23 686 544 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Me m09 wyniosły 17 554 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 109 955 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 388 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 554 650 zł w 2022 roku
• 18 141 543 zł w 2021 roku
• 19 580 124 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Me m09 wykazała przychody na poziomie 715 577 609 zł.
Organizacja zarobiła 5 583 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 078 447 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 505 304 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 269 612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 078 447 zł w 2022 roku
• 916 127 zł w 2021 roku
• 1 092 057 zł w 2020 roku

Organizacja Me m09 wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Terg posiada 995 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.06.2023 jest Terg kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2019 do 16.06.2023 był Terg kontrolując 100% udziałów.