ME M03 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000798325
NIP
7671714055
REGON
384099564

Podsumowanie

aktywa
26,6 mln
przychód
861,9 mln
zysk
5,8 mln
wartość firmy
602 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZŁOTÓW
Adres
UL. ZA DWORCEM, 1D
Kod pocztowy
77-400
Rejestracja
2019-08-12
Rozpoczęcie działalności
2019-08-12
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Me m03 osiągnęła 861 898 342 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 860 468 243 zł. Pozostałe przychody to 1 430 099 zł.
Całkowite koszty wyniosły 854 701 057 zł.
Zysk netto wyniósł 5 767 186 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 215 474 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 861 898 342 zł w 2022 roku.
• 706 943 910 zł w 2021 roku.
• 649 235 429 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 441 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 767 186 zł w 2022 roku.
• 7 672 435 zł w 2021 roku.
• 4 911 837 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Me m03 wynosi 602 030 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 362 890 zł a 2 154 745 855 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 150 507 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 602 030 530 zł w 2022 roku.
• 505 846 904 zł w 2021 roku.
• 457 249 650 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Me m03 wyniosła 26 626 249 zł.
a
ktywa trwałe to 1 352 267 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 273 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 626 249 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 817 186 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 809 063 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 656 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 626 249 zł w 2022 roku.
• 30 975 426 zł w 2021 roku.
• 45 706 858 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Me m03 wyniosły 20 809 063 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 626 249 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 202 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 809 063 zł w 2022 roku
• 25 827 128 zł w 2021 roku
• 39 335 283 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Me m03 wykazała przychody na poziomie 861 898 342 zł.
Organizacja zarobiła 7 182 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 414 865 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 767 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 353 716 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 414 865 zł w 2022 roku
• 1 830 247 zł w 2021 roku
• 1 226 216 zł w 2020 roku

Organizacja Me m03 wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Terg posiada 995 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.04.2023 jest Terg kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.08.2019 do 26.04.2023 był Terg kontrolując 100% udziałów.