"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000408273
NIP
6211766191
REGON
300820828

Podsumowanie

aktywa
9 mld
przychód
19,8 mld
zysk
1,1 mld
wartość firmy
20,9 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KROTOSZYN
Adres
OSTROWSKA, 122
Kod pocztowy
63-700
Rejestracja
2012-01-23
Rozpoczęcie działalności
2008-05-05
Kapitał zakładowy
9804000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
grupadino.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "dino polska" osiągnęła 19 822 996 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 817 904 000 zł. Pozostałe przychody to 5 092 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 685 817 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 132 087 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 214 165 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 822 996 000 zł w 2022 roku.
• 13 377 495 000 zł w 2021 roku.
• 10 136 650 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 133 243 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 132 087 000 zł w 2022 roku.
• 805 303 000 zł w 2021 roku.
• 643 917 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dino polska" wynosi 20 896 515 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 152 837 250 zł a 49 557 490 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 364 745 479 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 896 515 917 zł w 2022 roku.
• 14 442 184 500 zł w 2021 roku.
• 11 033 356 917 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "dino polska" wyniosła 9 003 059 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 296 353 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 706 706 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 003 059 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 203 783 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 799 276 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 979 511 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 003 059 000 zł w 2022 roku.
• 7 168 531 000 zł w 2021 roku.
• 5 570 510 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "dino polska" wyniosły 4 799 276 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 003 059 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 505 297 875 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 799 276 000 zł w 2022 roku
• 4 098 341 000 zł w 2021 roku
• 3 303 947 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
• 59% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "dino polska" wykazała przychody na poziomie 19 822 996 000 zł.
Brak danych

Organizacja "dino polska" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DINO POLSKA"

Organizacja Numer KRS
1
0000397768
2
0000248656
3
0000084482
4
0000138790
5
0000357373
6
0000438194
7
0000512181
8
0000522918
9
0000641334
10
0000031939
11
0000897608
12
0000917938
13
0000881034
14
0000143491
15
0000169576
16
0000150411
17
0000033766
18
0000654059
19
0000101973
20
0000082588
21
0000001620
22
0000423761
23
0000054740
24
0000088078
25
0000138686
26
0000195578
27
0000276294
28
0000185029
29
0000576321
30
0000879890