"DINO POLSKA" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000408273
NIP
6211766191
REGON
300820828

Podsumowanie

aktywa
10,4 mld
przychód
25,7 mld
zysk
1,4 mld
wartość firmy
27 mld
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KROTOSZYN
Adres
OSTROWSKA, 122
Kod pocztowy
63-700
Rejestracja
2012-01-23
Rozpoczęcie działalności
2008-05-05
Kapitał zakładowy
9804000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.grupadino.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "dino polska" osiągnęła 25 690 174 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 679 732 000 zł. Pozostałe przychody to 10 442 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 274 405 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 405 327 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 620 055 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 690 174 000 zł w 2023 roku.
• 19 822 996 000 zł w 2022 roku.
• 13 377 495 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 798 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 405 327 000 zł w 2023 roku.
• 1 132 087 000 zł w 2022 roku.
• 805 303 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "dino polska" wynosi 26 952 073 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 203 983 250 zł a 64 225 435 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 774 835 759 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 952 073 917 zł w 2023 roku.
• 20 896 515 917 zł w 2022 roku.
• 14 442 184 500 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "dino polska" wyniosła 10 377 715 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 124 550 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 253 165 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 377 715 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 605 311 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 772 404 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 023 416 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 377 715 000 zł w 2023 roku.
• 9 003 059 000 zł w 2022 roku.
• 7 168 531 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "dino polska" wyniosły 4 772 404 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 377 715 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 446 167 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 772 404 000 zł w 2023 roku
• 4 799 276 000 zł w 2022 roku
• 4 098 341 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "dino polska" wykazała przychody na poziomie 25 690 174 000 zł.
Brak danych

Organizacja "dino polska" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 80%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 80%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DINO POLSKA"

Organizacja Numer KRS
1
0000897608
2
0000101973
3
0000138790
4
0000169576
5
0000031939
6
0000150411
7
0000177444
8
0000881034
9
0000132635
10
0000033766
11
0000423761
12
0000304000
13
0000001620
14
0000612723
15
0000654059
16
0000837459
17
0000088078
18
0000054740
19
0000138686
20
0000293388
21
0000917938
22
0000082588
23
0000276294
24
0000185029
25
0000195578
26
0000576321
27
0000556113
28
0000879890
29
0000431530
30
0000438194