CIRCLE K POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000012413
NIP
7790001083
REGON
004857520

Podsumowanie

aktywa
1,9 mld
przychód
8,7 mld
zysk
6,1 mln
wartość firmy
6,5 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
PUŁAWSKA, 86
Kod pocztowy
02-603
Rejestracja
2001-05-15
Rozpoczęcie działalności
1991-01-14
Kapitał zakładowy
748334706,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Circle k polska osiągnęła 8 703 865 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 696 042 000 zł. Pozostałe przychody to 7 823 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 689 907 000 zł.
Zysk netto wyniósł 6 135 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 812 485 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 703 865 000 zł w 2022 roku.
• 6 799 478 000 zł w 2021 roku.
• 4 662 863 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8 595 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 135 000 zł w 2022 roku.
• 75 693 000 zł w 2021 roku.
• 104 651 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Circle k polska wynosi 6 539 428 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 350 000 zł a 21 759 662 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 880 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 539 428 417 zł w 2022 roku.
• 5 614 486 833 zł w 2021 roku.
• 4 249 139 083 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Circle k polska wyniosła 1 884 426 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 185 794 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 698 632 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 884 921 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 949 749 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 935 172 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 94 133 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 884 921 000 zł w 2022 roku.
• 1 968 780 000 zł w 2021 roku.
• 1 706 798 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Circle k polska wyniosły 935 172 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 884 921 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 660 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 935 172 000 zł w 2022 roku
• 930 474 000 zł w 2021 roku
• 744 185 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Circle k polska wykazała przychody na poziomie 8 703 865 000 zł.
Organizacja zarobiła 18 168 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 033 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 135 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 66% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 695 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 033 000 zł w 2022 roku
• 28 849 000 zł w 2021 roku
• 45 586 000 zł w 2020 roku

Organizacja Circle k polska wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Circle K As posiada 1 udział, który stanowi 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.01.2017 jest Circle K As kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.04.2016 do 17.01.2017 był Circle K As kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2016 do 18.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Statoil Polen Invest As. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.