"LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS

0000053665

NIP

1130089950

REGON

010692148

aktywa

3,2 mld

przychód

8,7 mld

zysk netto

123,9 mln

wartość firmy

7 mld

Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BURAKOWSKA, 14
Kod pocztowy
01-066
Rejestracja
2001-10-17
Rozpoczęcie działalności
1994-07-29
Kapitał zakładowy
51000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki

Organizacja "leroy-merlin polska" osiągnęła 8 668 894 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 625 318 000 zł. Pozostałe przychody to 43 576 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 501 455 000 zł.
Zysk netto wyniósł 123 863 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 781 307 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 668 894 000 zł w 2022 roku.
• 7 839 657 000 zł w 2021 roku.
• 6 783 771 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7 575 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 863 000 zł w 2022 roku.
• 365 186 000 zł w 2021 roku.
• 345 985 000 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji "leroy-merlin polska" wynosi 7 036 552 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 761 838 000 zł a 21 672 235 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 538 994 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 036 552 667 zł w 2022 roku.
• 7 511 638 250 zł w 2021 roku.
• 6 569 595 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "leroy-merlin polska" wyniosła 3 227 986 000 zł.
a
ktywa trwałe to 706 361 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 521 625 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 227 986 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 015 784 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 212 202 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 446 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 227 986 000 zł w 2022 roku.
• 3 159 853 000 zł w 2021 roku.
• 2 578 440 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "leroy-merlin polska" wyniosły 2 212 202 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 227 986 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 880 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 212 202 000 zł w 2022 roku
• 2 060 578 000 zł w 2021 roku
• 1 694 251 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "leroy-merlin polska" wykazała przychody na poziomie 8 668 894 000 zł.
Organizacja zarobiła 153 739 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 876 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 863 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 596 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 876 000 zł w 2022 roku
• 85 722 000 zł w 2021 roku
• 78 357 000 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku

Organizacja "leroy-merlin polska" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -0.06 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Bricolage Investissement France S.a. posiada 51000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2013 jest Bricolage Investissement France S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2001 do 25.05.2013 był Bricolage Investissement Benelux S.a. kontrolując 100% udziałów.