"LEROY-MERLIN POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000053665
NIP
1130089950
REGON
010692148

Podsumowanie

aktywa
2,7 mld
przychód
8,7 mld
zysk
56,7 mln
wartość firmy
6,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. BURAKOWSKA, 14
Kod pocztowy
01-066
Rejestracja
2001-10-17
Rozpoczęcie działalności
1994-07-29
Kapitał zakładowy
51000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "leroy-merlin polska" osiągnęła 8 731 315 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 702 804 000 zł. Pozostałe przychody to 28 511 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 646 084 000 zł.
Zysk netto wyniósł 56 720 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 661 492 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 731 315 000 zł w 2023 roku.
• 8 668 894 000 zł w 2022 roku.
• 7 839 657 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -17 503 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 720 000 zł w 2023 roku.
• 123 863 000 zł w 2022 roku.
• 365 186 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "leroy-merlin polska" wynosi 6 669 634 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 567 200 000 zł a 21 828 287 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 388 009 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 669 634 917 zł w 2023 roku.
• 7 036 552 667 zł w 2022 roku.
• 7 511 638 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "leroy-merlin polska" wyniosła 2 654 007 000 zł.
a
ktywa trwałe to 680 852 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 973 155 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 654 007 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 829 171 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 824 836 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 49 708 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 654 007 000 zł w 2023 roku.
• 3 227 986 000 zł w 2022 roku.
• 3 159 853 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "leroy-merlin polska" wyniosły 1 824 836 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 654 007 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 005 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 824 836 000 zł w 2023 roku
• 2 212 202 000 zł w 2022 roku
• 2 060 578 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "leroy-merlin polska" wykazała przychody na poziomie 8 731 315 000 zł.
Organizacja zarobiła 73 117 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 397 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 720 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3 576 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 397 000 zł w 2023 roku
• 29 876 000 zł w 2022 roku
• 85 722 000 zł w 2021 roku

Organizacja "leroy-merlin polska" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bricolage Investissement France S.a. posiada 51000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2013 jest Bricolage Investissement France S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.10.2001 do 25.05.2013 był Bricolage Investissement Benelux S.a. kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do "LEROY-MERLIN POLSKA"