CASTORAMA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000024785
NIP
5261009959
REGON
010817199

Podsumowanie

aktywa
7,5 mld
przychód
8,3 mld
zysk
354,7 mln
wartość firmy
11,3 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
KRAKOWIAKÓW, 78
Kod pocztowy
02-255
Rejestracja
2001-07-03
Rozpoczęcie działalności
1994-12-09
Kapitał zakładowy
54808000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Castorama polska osiągnęła 8 321 131 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 294 786 000 zł. Pozostałe przychody to 26 345 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 940 097 000 zł.
Zysk netto wyniósł 354 689 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 373 413 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 321 131 000 zł w 2021 roku.
• 7 875 617 000 zł w 2020 roku.
• 7 405 750 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 031 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 354 689 000 zł w 2021 roku.
• 291 324 000 zł w 2020 roku.
• 394 364 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Castorama polska wynosi 11 310 041 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 546 890 000 zł a 23 167 280 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 139 646 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 310 041 667 zł w 2021 roku.
• 11 512 156 833 zł w 2020 roku.
• 11 399 849 667 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Castorama polska wyniosła 7 464 281 000 zł.
a
ktywa trwałe to 4 408 446 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 055 835 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 464 281 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 791 820 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 672 461 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 155 555 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 464 281 000 zł w 2021 roku.
• 8 352 523 000 zł w 2020 roku.
• 7 739 284 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Castorama polska wyniosły 1 672 461 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 464 281 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 793 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 672 461 000 zł w 2021 roku
• 1 557 257 000 zł w 2020 roku
• 1 225 648 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2021 roku
• 19% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Castorama polska wykazała przychody na poziomie 8 321 131 000 zł.
Organizacja zarobiła 446 409 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 720 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 354 689 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 390 250 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 720 000 zł w 2021 roku
• 123 498 000 zł w 2020 roku
• 151 170 000 zł w 2019 roku

Organizacja Castorama polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 60%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 60%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kingfisher Investissements Sas posiada 109616 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2019 jest Kingfisher Investissements Sas kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.01.2010 do 09.04.2019 był Kingfisher International Investments S.a.s. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.06.2008 do 28.01.2010 najwięcej udziałów posiadał Kingfisher France S.a.s.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.