LPP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000000778
NIP
5831014898
REGON
190852164

Podsumowanie

aktywa
12,9 mld
przychód
16,2 mld
zysk
485,1 mln
wartość firmy
15,7 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ŁĄKOWA, 39/44
Kod pocztowy
80-769
Rejestracja
2001-02-14
Rozpoczęcie działalności
1995-04-05
Kapitał zakładowy
3710380,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
lppsa.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Lpp osiągnęła 16 149 369 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 022 433 000 zł. Pozostałe przychody to 126 936 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 537 359 000 zł.
Zysk netto wyniósł 485 074 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 917 089 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 149 369 000 zł w 2021 roku.
• 14 136 024 000 zł w 2020 roku.
• 8 046 511 000 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 054 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 074 000 zł w 2021 roku.
• 953 522 000 zł w 2020 roku.
• -190 130 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lpp wynosi 15 694 824 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 988 282 750 zł a 40 373 422 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 921 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 694 824 750 zł w 2021 roku.
• 15 692 176 750 zł w 2020 roku.
• 7 665 622 667 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lpp wyniosła 12 921 040 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 351 773 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 569 267 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 921 040 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 984 377 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 936 663 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 740 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 921 040 000 zł w 2021 roku.
• 14 135 248 000 zł w 2020 roku.
• 10 353 768 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lpp wyniosły 8 936 663 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 921 040 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 518 656 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 936 663 000 zł w 2021 roku
• 10 863 151 000 zł w 2020 roku
• 7 285 392 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku
• 70% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lpp wykazała przychody na poziomie 16 149 369 000 zł.
Brak danych

Organizacja Lpp wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 50%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 50%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki