LPP SPÓŁKA AKCYJNA

KRS

0000000778

NIP

5831014898

REGON

190852164

aktywa

13,8 mld

przychód

17,6 mld

zysk netto

1,6 mld

wartość firmy

21,7 mld

Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ŁĄKOWA, 39/44
Kod pocztowy
80-769
Rejestracja
2001-02-14
Rozpoczęcie działalności
1995-04-05
Kapitał zakładowy
3710380,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
lppsa.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki

Organizacja Lpp osiągnęła 17 571 100 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 473 100 000 zł. Pozostałe przychody to 98 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 861 100 000 zł.
Zysk netto wyniósł 1 612 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 945 124 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 571 100 000 zł w 2022 roku.
• 16 149 369 000 zł w 2021 roku.
• 14 136 024 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 213 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 612 000 000 zł w 2022 roku.
• 485 074 000 zł w 2021 roku.
• 953 522 000 zł w 2020 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Lpp wynosi 21 699 816 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 537 750 000 zł a 43 927 750 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 167 481 310 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 699 816 667 zł w 2022 roku.
• 15 694 824 750 zł w 2021 roku.
• 15 692 176 750 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Lpp wyniosła 13 802 100 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 973 400 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 828 700 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 802 100 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 717 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 085 100 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 749 480 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 802 100 000 zł w 2022 roku.
• 12 921 040 000 zł w 2021 roku.
• 14 135 248 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Lpp wyniosły 9 085 100 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 802 100 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 498 088 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 085 100 000 zł w 2022 roku
• 8 936 663 000 zł w 2021 roku
• 10 863 151 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 77% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Lpp wykazała przychody na poziomie 17 571 100 000 zł.
Brak danych

Wyniki na tle rynku

Organizacja Lpp wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku

Udział organizacji w rynku wyniósł 50.8%.
Udział w rynku obniża się w czasie.
Przeciętny wzrost udziału w rynku wynosi -1.61 p.p. rocznie.

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki