CCC SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000211692
NIP
6922200609
REGON
390716905

Podsumowanie

aktywa
7,4 mld
przychód
9,7 mld
zysk
-124,7 mln
wartość firmy
7,2 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
POLKOWICE
Adres
STREFOWA, 6
Kod pocztowy
59-101
Rejestracja
2004-06-30
Rozpoczęcie działalności
1999-10-01
Kapitał zakładowy
6886800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ccc.eu
Email
ccc@ccc.eu
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIENI SĄ: 1) PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, 2) DWÓCH WICEPREZESÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, 3) WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ccc osiągnęła 9 646 200 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 522 100 000 zł. Pozostałe przychody to 124 100 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 646 800 000 zł.
Strata netto wyniosła 124 700 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 520 219 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 646 200 000 zł w 2022 roku.
• 9 195 300 000 zł w 2021 roku.
• 7 765 500 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8 080 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -124 700 000 zł w 2022 roku.
• -443 900 000 zł w 2021 roku.
• -192 300 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ccc wynosi 7 145 925 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 115 500 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 376 692 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 145 925 000 zł w 2022 roku.
• 6 567 225 000 zł w 2021 roku.
• 6 040 700 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ccc wyniosła 7 346 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 3 740 500 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 605 500 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 346 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 953 500 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 392 500 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 398 018 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 346 000 000 zł w 2022 roku.
• 7 064 100 000 zł w 2021 roku.
• 7 500 700 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ccc wyniosły 6 392 500 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 346 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 352 032 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 392 500 000 zł w 2022 roku
• 6 481 400 000 zł w 2021 roku
• 6 349 100 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
• 85% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ccc wykazała przychody na poziomie 9 646 200 000 zł.
Brak danych

Organizacja Ccc wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 70%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki