ME M01 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000798896
NIP
7671714109
REGON
384110047

Podsumowanie

aktywa
27 mln
przychód
768 mln
zysk
5 mln
wartość firmy
535,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZŁOTÓW
Adres
UL. ZA DWORCEM, 1D
Kod pocztowy
77-400
Rejestracja
2019-08-13
Rozpoczęcie działalności
2019-08-13
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Me m01 osiągnęła 768 024 589 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 766 599 434 zł. Pozostałe przychody to 1 425 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 761 602 954 zł.
Zysk netto wyniósł 4 996 480 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 192 006 147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 768 024 589 zł w 2022 roku.
• 685 657 807 zł w 2021 roku.
• 670 073 044 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 249 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 996 480 zł w 2022 roku.
• 9 664 954 zł w 2021 roku.
• 5 031 093 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Me m01 wynosi 535 787 172 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 784 860 zł a 1 920 061 474 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 133 946 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 535 787 172 zł w 2022 roku.
• 499 514 482 zł w 2021 roku.
• 471 817 488 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Me m01 wyniosła 26 999 590 zł.
a
ktywa trwałe to 1 867 416 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 132 175 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 999 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 046 480 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 953 111 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 749 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 999 590 zł w 2022 roku.
• 24 836 132 zł w 2021 roku.
• 36 023 566 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Me m01 wyniosły 21 953 111 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 999 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 488 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 953 111 zł w 2022 roku
• 19 836 852 zł w 2021 roku
• 29 386 560 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Me m01 wykazała przychody na poziomie 768 024 589 zł.
Organizacja zarobiła 6 224 206 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 227 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 996 480 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 306 932 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 227 726 zł w 2022 roku
• 2 263 578 zł w 2021 roku
• 1 243 660 zł w 2020 roku

Organizacja Me m01 wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Terg posiada 995 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2023 jest Terg kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2019 do 31.05.2023 był Terg kontrolując 100% udziałów.