NEONET SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI KRS
0000218498
NIP
8950021311
REGON
930310841

Podsumowanie

aktywa
888,2 mln
przychód
2,8 mld
zysk
-1,5 mln
wartość firmy
2 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
NYSKA, 48A
Kod pocztowy
50-505
Rejestracja
2004-09-30
Rozpoczęcie działalności
1994-03-29
Kapitał zakładowy
1036592,60 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.neonet.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Neonet osiągnęła 2 775 703 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 775 254 990 zł. Pozostałe przychody to 448 994 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 776 732 148 zł.
Strata netto wyniosła 1 477 158 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 149 417 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 775 703 984 zł w 2022 roku.
• 2 935 275 592 zł w 2021 roku.
• 2 837 647 088 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 673 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 477 158 zł w 2022 roku.
• 22 217 451 zł w 2021 roku.
• 31 436 454 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Neonet wynosi 2 008 762 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 939 259 960 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 91 244 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 008 762 649 zł w 2022 roku.
• 2 197 621 393 zł w 2021 roku.
• 2 204 513 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Neonet wyniosła 888 168 963 zł.
a
ktywa trwałe to 98 004 702 zł.
a
ktywa obrotowe to 790 164 261 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 888 168 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 211 057 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 677 111 195 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 642 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 888 168 963 zł w 2022 roku.
• 886 072 364 zł w 2021 roku.
• 815 232 806 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Neonet wyniosły 677 111 195 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 888 168 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 54 116 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 677 111 195 zł w 2022 roku
• 683 537 438 zł w 2021 roku
• 565 896 196 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 69% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Neonet wykazała przychody na poziomie 2 775 703 984 zł.
Organizacja zarobiła 9 195 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 672 574 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 477 158 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 116% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 390 198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 672 574 zł w 2022 roku
• 2 718 993 zł w 2021 roku
• 13 241 644 zł w 2020 roku

Organizacja Neonet wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki