ME M05 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000798899
NIP
7671714115
REGON
384110099

Podsumowanie

aktywa
29,6 mln
przychód
984,4 mln
zysk
6,7 mln
wartość firmy
687,9 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZŁOTÓW
Adres
UL. ZA DWORCEM, 1D
Kod pocztowy
77-400
Rejestracja
2019-08-13
Rozpoczęcie działalności
2019-08-13
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Me m05 osiągnęła 984 374 500 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 982 747 864 zł. Pozostałe przychody to 1 626 636 zł.
Całkowite koszty wyniosły 976 096 844 zł.
Zysk netto wyniósł 6 651 019 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 246 093 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 984 374 500 zł w 2022 roku.
• 726 924 946 zł w 2021 roku.
• 669 412 527 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 662 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 651 019 zł w 2022 roku.
• 8 251 549 zł w 2021 roku.
• 4 931 884 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Me m05 wynosi 687 879 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 025 764 zł a 2 460 936 250 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 171 969 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 687 879 508 zł w 2022 roku.
• 521 525 205 zł w 2021 roku.
• 470 989 774 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Me m05 wyniosła 29 573 605 zł.
a
ktywa trwałe to 1 819 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 27 754 132 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 573 605 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 701 019 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 872 586 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 393 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 29 573 605 zł w 2022 roku.
• 27 255 740 zł w 2021 roku.
• 34 197 073 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Me m05 wyniosły 22 872 586 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 573 605 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 718 146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 872 586 zł w 2022 roku
• 22 052 566 zł w 2021 roku
• 27 547 445 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 81% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Me m05 wykazała przychody na poziomie 984 374 500 zł.
Organizacja zarobiła 8 270 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 619 760 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 651 019 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 404 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 619 760 zł w 2022 roku
• 1 956 597 zł w 2021 roku
• 1 226 532 zł w 2020 roku

Organizacja Me m05 wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Terg posiada 995 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
Największym udziałowcem od 27.04.2023 jest Terg kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2019 do 27.04.2023 był Terg kontrolując 100% udziałów.