ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000048967
NIP
7270019183
REGON
470755007

Podsumowanie

aktywa
3,9 mld
przychód
11,5 mld
zysk
1,1 mld
wartość firmy
13,9 mld
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 109
Kod pocztowy
91-222
Rejestracja
2001-10-02
Rozpoczęcie działalności
1993-05-24
Kapitał zakładowy
26442891,61 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIELU OSÓB.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. JEŚLI CZYNNOŚCI PRAWNE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWAMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 1.000.000 /JEDEN MILION/ ZŁOTYCH LUB JEŚLI CZYNNOŚCI TAKIE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ POWYŻEJ 1.000.000 /JEDNEGO MILIONA/ ZŁOTYCH, KONIECZNE JEST WTEDY WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. OGRANICZENIE TO NIE DOTYCZY ZAWIERANIA UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY ORAZ UDZIELANYCH W ZWIĄZKU Z TYMI UMOWAMI PORĘCZEŃ I GWARANCJI, BEZ WZGLĘDU NA ICH WARTOŚĆ, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY ŁĄCZNEJ DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Rossmann supermarkety drogeryjne polska osiągnęła 11 487 028 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 466 840 181 zł. Pozostałe przychody to 20 188 116 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 350 769 848 zł.
Zysk netto wyniósł 1 116 070 334 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 750 922 475 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 487 028 297 zł w 2022 roku.
• 9 710 743 271 zł w 2021 roku.
• 8 859 801 483 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 51 398 570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 116 070 334 zł w 2022 roku.
• 980 994 238 zł w 2021 roku.
• 827 475 762 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rossmann supermarkety drogeryjne polska wynosi 13 862 815 421 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 740 515 221 zł a 28 717 570 742 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 773 386 130 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 862 815 421 zł w 2022 roku.
• 12 039 268 270 zł w 2021 roku.
• 10 680 904 163 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Rossmann supermarkety drogeryjne polska wyniosła 3 869 644 856 zł.
a
ktywa trwałe to 1 312 916 073 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 556 728 782 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 869 644 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 320 686 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 548 957 894 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 099 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 869 644 856 zł w 2022 roku.
• 3 324 836 141 zł w 2021 roku.
• 2 764 524 160 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Rossmann supermarkety drogeryjne polska wyniosły 1 548 957 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 869 644 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 530 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 548 957 894 zł w 2022 roku
• 1 136 219 513 zł w 2021 roku
• 811 901 770 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 29% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Rossmann supermarkety drogeryjne polska wykazała przychody na poziomie 11 487 028 297 zł.
Organizacja zarobiła 1 394 424 109 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 278 353 775 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 116 070 334 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 011 209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 278 353 775 zł w 2022 roku
• 242 283 355 zł w 2021 roku
• 197 368 127 zł w 2020 roku

Organizacja Rossmann supermarkety drogeryjne polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 70%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 70%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

"rossmann Central Europe" B.v. posiada 1 udział, który stanowi 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2004 jest "rossmann Central Europe" B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2001 do 13.02.2004 był "r & R" Oost Europa B.v. kontrolując 100% udziałów.