ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000048967
NIP
7270019183
REGON
470755007

Podsumowanie

aktywa
4,2 mld
przychód
13,5 mld
zysk
1,3 mld
wartość firmy
16,2 mld
Podstawowe info
Województwo
ŁÓDZKIE
Miejscowość
ŁÓDŹ
Adres
ŚWIĘTEJ TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 109
Kod pocztowy
91-222
Rejestracja
2001-10-02
Rozpoczęcie działalności
1993-05-24
Kapitał zakładowy
26442891,61 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ LUB WIELU OSÓB.JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. JEŚLI CZYNNOŚCI PRAWNE OBEJMUJĄ ROZPORZĄDZENIE PRAWAMI, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 1.000.000 /JEDEN MILION/ ZŁOTYCH LUB JEŚLI CZYNNOŚCI TAKIE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI DO ŚWIADCZEŃ POWYŻEJ 1.000.000 /JEDNEGO MILIONA/ ZŁOTYCH, KONIECZNE JEST WTEDY WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. OGRANICZENIE TO NIE DOTYCZY ZAWIERANIA UMÓW NAJMU I DZIERŻAWY ORAZ UDZIELANYCH W ZWIĄZKU Z TYMI UMOWAMI PORĘCZEŃ I GWARANCJI, BEZ WZGLĘDU NA ICH WARTOŚĆ, KTÓRE MOGĄ BYĆ ZAWIERANE PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU - SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU UDZIELENIA PROKURY ŁĄCZNEJ DOKONANIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH OBEJMUJĄCYCH ROZPORZĄDZANIE PRAWAMI WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH PROKURENTÓW.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Rossmann supermarkety drogeryjne polska osiągnęła 13 448 277 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 412 515 935 zł. Pozostałe przychody to 35 761 938 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 101 166 838 zł.
Zysk netto wyniósł 1 311 349 097 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 952 643 659 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 448 277 873 zł w 2023 roku.
• 11 487 028 297 zł w 2022 roku.
• 9 710 743 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 75 378 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 311 349 097 zł w 2023 roku.
• 1 116 070 334 zł w 2022 roku.
• 980 994 238 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rossmann supermarkety drogeryjne polska wynosi 16 184 942 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 974 027 044 zł a 33 620 694 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 031 509 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 184 942 015 zł w 2023 roku.
• 13 862 815 421 zł w 2022 roku.
• 12 039 268 270 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Rossmann supermarkety drogeryjne polska wyniosła 4 221 943 400 zł.
a
ktywa trwałe to 1 439 369 844 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 782 573 557 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 221 943 400 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 632 036 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 589 907 342 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 236 299 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 221 943 400 zł w 2023 roku.
• 3 869 644 856 zł w 2022 roku.
• 3 324 836 141 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Rossmann supermarkety drogeryjne polska wyniosły 1 589 907 342 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 221 943 400 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 109 767 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 589 907 342 zł w 2023 roku
• 1 548 957 894 zł w 2022 roku
• 1 136 219 513 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Rossmann supermarkety drogeryjne polska wykazała przychody na poziomie 13 448 277 873 zł.
Organizacja zarobiła 1 638 624 702 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 327 275 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 311 349 097 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 829 646 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 327 275 605 zł w 2023 roku
• 278 353 775 zł w 2022 roku
• 242 283 355 zł w 2021 roku

Organizacja Rossmann supermarkety drogeryjne polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 80%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 80%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

"rossmann Central Europe" B.v. posiada 1 udział, który stanowi 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2004 jest "rossmann Central Europe" B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.10.2001 do 13.02.2004 był "r & R" Oost Europa B.v. kontrolując 100% udziałów.