BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000345546
REGON
121117429

Podsumowanie

aktywa
4,4 mld
przychód
22,5 mld
zysk
-130,4 mln
wartość firmy
15,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. PAWIA, 9
Kod pocztowy
31-154
Rejestracja
2009-12-30
Rozpoczęcie działalności
2010-01-01
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
ZARZĄD SKŁADA SIĘ MINIMUM Z DWÓCH I MAKSIMUM DWUNASTU CZŁONKÓW. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN Z NICH WRAZ Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bp europa se osiągnęła 22 447 845 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 426 305 000 zł. Pozostałe przychody to 21 540 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 556 735 000 zł.
Strata netto wyniosła 130 430 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 148 634 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 447 845 000 zł w 2022 roku.
• 15 615 900 000 zł w 2021 roku.
• 12 068 081 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -106 060 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -130 430 000 zł w 2022 roku.
• 76 015 000 zł w 2021 roku.
• 187 169 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bp europa se wynosi 15 579 468 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 56 119 612 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 040 025 417 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 579 468 750 zł w 2022 roku.
• 11 426 721 250 zł w 2021 roku.
• 9 526 310 833 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bp europa se wyniosła 4 417 208 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 600 900 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 816 308 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 417 208 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 818 985 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 598 223 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -125 453 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 417 208 000 zł w 2022 roku.
• 4 167 518 000 zł w 2021 roku.
• 4 389 103 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bp europa se wyniosły 3 598 223 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 417 208 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 788 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 598 223 000 zł w 2022 roku
• 3 218 103 000 zł w 2021 roku
• 3 412 773 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
• 78% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bp europa se wykazała przychody na poziomie 22 447 845 000 zł.
Organizacja zarobiła -75 038 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 392 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -130 430 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -74% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4 296 200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 392 000 zł w 2022 roku
• 35 476 000 zł w 2021 roku
• 38 612 000 zł w 2020 roku

Organizacja Bp europa se wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BP EUROPA SE

Organizacja Numer KRS
1
0000277704
2
0000388718
3
0000713554
4
0000826842
5
0000008680
6
0000012413
7
0000100156
8
0000140455
9
0000319469
10
0000350534
11
0000384403
12
0000319869
13
0000268327
14
0000011773
15
0000729468
16
0000531732
17
0000834898
18
0000109143
19
0000406010
20
0000638092
21
0000434133
22
0000195360
23
0000915271
24
0000528230
25
0000285986
26
0000525900
27
0000127039
28
0000834591
29
0000380179
30
0000532079