"CARREFOUR POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000020710
NIP
9370008168
REGON
070569406

Podsumowanie

aktywa
5 mld
przychód
10 mld
zysk
276,6 mln
wartość firmy
9,9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
TARGOWA, 72
Kod pocztowy
03-734
Rejestracja
2001-07-18
Rozpoczęcie działalności
1995-08-22
Kapitał zakładowy
1970719050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES I WICEPREZESI ZARZĄDU, KAŻDY Z NICH JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "carrefour polska" osiągnęła 9 991 315 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 965 894 000 zł. Pozostałe przychody to 25 421 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 689 262 000 zł.
Zysk netto wyniósł 276 632 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 453 517 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 991 315 000 zł w 2022 roku.
• 8 719 395 000 zł w 2021 roku.
• 8 419 646 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 921 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 276 632 000 zł w 2022 roku.
• 254 701 000 zł w 2021 roku.
• 119 321 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "carrefour polska" wynosi 9 901 061 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 133 657 000 zł a 24 978 287 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 574 354 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 901 061 667 zł w 2022 roku.
• 8 980 316 750 zł w 2021 roku.
• 8 131 319 583 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "carrefour polska" wyniosła 4 992 502 000 zł.
a
ktywa trwałe to 2 808 978 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 183 524 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 992 502 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 844 876 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 147 626 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 227 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 992 502 000 zł w 2022 roku.
• 4 749 761 000 zł w 2021 roku.
• 4 558 013 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "carrefour polska" wyniosły 2 147 626 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 992 502 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -10 537 800 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 147 626 000 zł w 2022 roku
• 1 884 984 000 zł w 2021 roku
• 1 836 762 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "carrefour polska" wykazała przychody na poziomie 9 991 315 000 zł.
Organizacja zarobiła 372 656 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 96 024 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 276 632 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 705 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 96 024 000 zł w 2022 roku
• 56 216 000 zł w 2021 roku
• 21 711 000 zł w 2020 roku

Organizacja "carrefour polska" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 8%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Carrefour Nederland B.v. posiada 19320775 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2015 jest Carrefour Nederland B.v. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.11.2008 do 04.02.2015 był Carrefour Nederland B.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 10.08.2007 do 27.11.2008 najwięcej udziałów posiadał Carrefour Nederland B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "CARREFOUR POLSKA"

Organizacja Numer KRS
1
0000421575
2
0000041581
3
0000036799
4
0000148732
5
0000819603
6
0000028056
7
0000120684
8
0000698056
9
0000051691
10
0000162711
11
0000124008
12
0000127170
13
0000152374
14
0000055158
15
0000352481
16
0000115858
17
0000175665
18
0000106712
19
0000473751
20
0000144522
21
0000161826
22
0000543627
23
0000123130
24
0000513771
25
0000108317
26
0000201280
27
0000124423
28
0000107138
29
0000059168
30
0000801461