ME M08 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000108761
NIP
8132199474
REGON
690457914

Podsumowanie

aktywa
33,7 mln
przychód
989,3 mln
zysk
6,5 mln
wartość firmy
692,8 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
ZŁOTÓW
Adres
UL. ZA DWORCEM, 1D
Kod pocztowy
77-400
Rejestracja
2002-04-22
Rozpoczęcie działalności
1997-03-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Me m08 osiągnęła 989 273 772 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 987 280 436 zł. Pozostałe przychody to 1 993 336 zł.
Całkowite koszty wyniosły 980 755 282 zł.
Zysk netto wyniósł 6 525 154 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 134 074 992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 273 772 zł w 2022 roku.
• 810 162 105 zł w 2021 roku.
• 727 123 592 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 465 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 525 154 zł w 2022 roku.
• 6 393 825 zł w 2021 roku.
• 6 122 962 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Me m08 wynosi 692 824 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 207 896 zł a 2 473 184 430 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 93 311 160 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 692 824 359 zł w 2022 roku.
• 572 792 768 zł w 2021 roku.
• 516 147 162 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Me m08 wyniosła 33 692 665 zł.
a
ktywa trwałe to 2 145 597 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 547 068 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 692 665 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 610 528 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 082 137 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 621 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 33 692 665 zł w 2022 roku.
• 39 820 139 zł w 2021 roku.
• 34 555 134 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Me m08 wyniosły 24 082 137 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 692 665 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 344 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 082 137 zł w 2022 roku
• 30 340 941 zł w 2021 roku
• 25 346 798 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Me m08 wykazała przychody na poziomie 989 273 772 zł.
Organizacja zarobiła 7 945 515 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 420 361 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 525 154 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 263 519 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 420 361 zł w 2022 roku
• 1 240 552 zł w 2021 roku
• 1 337 767 zł w 2020 roku

Organizacja Me m08 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Terg posiada 995 udziałów, które stanowią 99.5% firmy.
Największym udziałowcem od 24.04.2023 jest Terg kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2020 do 24.04.2023 był Terg kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 09.02.2017 do 17.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Terg . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.