BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000025731
NIP
5470168863
REGON
070458629

Podsumowanie

aktywa
419,8 mln
przychód
664,7 mln
zysk
19,5 mln
wartość firmy
634,1 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
BIELSKO-BIAŁA
Adres
UL. GEN. MIECZYSŁAWA BORUTY-SPIECHOWICZA, 27
Kod pocztowy
43-300
Rejestracja
2001-09-05
Rozpoczęcie działalności
1994-08-08
Kapitał zakładowy
3652000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.bpbpsa.com.pl
Email
sekretariat@bpbpsa.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bielskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego osiągnęła 664 710 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 658 990 033 zł. Pozostałe przychody to 5 720 727 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 464 514 zł.
Zysk netto wyniósł 19 525 519 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 78 867 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 664 710 759 zł w 2022 roku.
• 452 699 665 zł w 2021 roku.
• 387 491 212 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 195 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 525 519 zł w 2022 roku.
• 21 012 180 zł w 2021 roku.
• 18 097 194 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bielskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego wynosi 634 085 146 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 842 564 zł a 1 661 776 898 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 78 043 674 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 634 085 146 zł w 2022 roku.
• 480 054 082 zł w 2021 roku.
• 405 401 833 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bielskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego wyniosła 419 801 650 zł.
a
ktywa trwałe to 75 149 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 344 651 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 419 801 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 150 456 752 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 269 344 898 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 488 576 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 419 801 650 zł w 2022 roku.
• 443 201 950 zł w 2021 roku.
• 238 513 734 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bielskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego wyniosły 269 344 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 419 801 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 576 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 269 344 898 zł w 2022 roku
• 317 594 501 zł w 2021 roku
• 138 932 958 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bielskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego wykazała przychody na poziomie 664 710 759 zł.
Organizacja zarobiła 27 376 629 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 851 110 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 525 519 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 345 623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 851 110 zł w 2022 roku
• 3 418 012 zł w 2021 roku
• 4 423 438 zł w 2020 roku

Organizacja Bielskie przedsiębiorstwo budownictwa przemysłowego wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BIELSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA PRZEMYSŁOWEGO

Organizacja Numer KRS
1
0000195298
2
0000406339
3
0000831001
4
0000100273
5
0000554156
6
0000035433
7
0000592147
8
0000140346
9
0000181360
10
0000201672
11
0000113427
12
0000822456
13
0000103801
14
0000723786
15
0000201869
16
0000075908
17
0000220252
18
0000689870
19
0000057133
20
0000034624
21
0000451693
22
0000288135
23
0000345087
24
0000071986
25
0000042496
26
0000292697
27
0000482018
28
0000046037
29
0000872743
30
0000247430