TRASKO INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000034789
NIP
5140120304
REGON
250794970

Podsumowanie

aktywa
408,9 mln
przychód
751,9 mln
zysk
24,2 mln
wartość firmy
724,6 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
OSTRZESZÓW
Adres
AL.WOLNOŚCI, 13
Kod pocztowy
63-500
Rejestracja
2001-08-27
Rozpoczęcie działalności
1998-03-31
Kapitał zakładowy
2730000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Postępowanie układowe
Tak

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Trasko invest osiągnęła 751 845 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 744 917 967 zł. Pozostałe przychody to 6 927 264 zł.
Całkowite koszty wyniosły 720 723 789 zł.
Zysk netto wyniósł 24 194 178 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 636 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 751 845 230 zł w 2023 roku.
• 1 044 823 316 zł w 2022 roku.
• 999 449 479 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 278 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 194 178 zł w 2023 roku.
• 18 494 870 zł w 2022 roku.
• 35 725 205 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Trasko invest wynosi 724 556 465 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 126 549 599 zł a 1 879 613 076 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 566 509 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 724 556 465 zł w 2023 roku.
• 1 155 792 533 zł w 2022 roku.
• 1 213 800 708 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Trasko invest wyniosła 408 906 187 zł.
a
ktywa trwałe to 63 945 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 344 961 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 906 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 732 799 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 173 388 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -426 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 906 187 zł w 2023 roku.
• 602 399 145 zł w 2022 roku.
• 577 791 699 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Trasko invest wyniosły 240 173 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 906 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 173 388 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Trasko invest wykazała przychody na poziomie 751 845 230 zł.
Organizacja zarobiła 28 618 375 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 424 197 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 194 178 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 296 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 424 197 zł w 2023 roku
• 5 502 259 zł w 2022 roku
• 8 406 570 zł w 2021 roku

Organizacja Trasko invest wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Dejneka Marian posiada 2500 udziałów, które stanowią 91.6% firmy.
Największym udziałowcem od 22.08.2011 jest Dejneka Marian kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2008 do 22.08.2011 był Dejneka Marian kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 19.10.2006 do 04.12.2008 najwięcej udziałów posiadał Dejneka Marian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.