HYUNDAI ENGINEERING CO., LTD. SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000793792
NIP
1070043311
REGON
383822640

Podsumowanie

aktywa
2,8 mld
przychód
2,1 mld
zysk
-278,8 mln
wartość firmy
1,4 mld
Podstawowe info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
POLICE
Adres
UL. KUŹNICKA, 1
Kod pocztowy
72-010
Rejestracja
2019-07-05
Rozpoczęcie działalności
2019-07-05
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DYREKTOR REPREZENTUJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hyundai engineering co., ltd. osiągnęła 2 136 872 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 136 872 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 415 623 000 zł.
Strata netto wyniosła 278 751 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 712 290 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 136 872 000 zł w 2021 roku.
• 1 713 314 000 zł w 2020 roku.
• 36 391 008 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 917 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 751 000 zł w 2021 roku.
• 31 426 000 zł w 2020 roku.
• -14 663 205 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hyundai engineering co., ltd. wynosi 1 424 581 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 342 180 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 860 444 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 424 581 333 zł w 2021 roku.
• 1 297 269 083 zł w 2020 roku.
• 24 260 672 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hyundai engineering co., ltd. wyniosła 2 750 220 000 zł.
a
ktywa trwałe to 61 800 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 688 420 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 750 220 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -239 610 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 989 830 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 916 740 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 750 220 000 zł w 2021 roku.
• 1 466 103 000 zł w 2020 roku.
• 568 066 983 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 116%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hyundai engineering co., ltd. wyniosły 2 989 830 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 750 220 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 996 610 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 989 830 000 zł w 2021 roku
• 1 426 962 000 zł w 2020 roku
• 582 730 188 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
• 103% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hyundai engineering co., ltd. wykazała przychody na poziomie 2 136 872 000 zł.
Organizacja zarobiła -246 503 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 248 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -278 751 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 749 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 248 000 zł w 2021 roku
• 34 774 000 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Organizacja Hyundai engineering co., ltd. wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki