"BREMER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277038
NIP
7811795675
REGON
300504470

Podsumowanie

aktywa
257 mln
przychód
621,3 mln
zysk
32,8 mln
wartość firmy
618,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. JÓZEFA MARCIKA, 14 C
Kod pocztowy
30-443
Rejestracja
2007-03-26
Rozpoczęcie działalności
2007-02-09
Kapitał zakładowy
4000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDA Z OSÓB WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZARZĄDU UPRAWNIONA JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "bremer" osiągnęła 621 305 246 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 603 687 954 zł. Pozostałe przychody to 17 617 292 zł.
Całkowite koszty wyniosły 570 890 343 zł.
Zysk netto wyniósł 32 797 611 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 821 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 621 305 246 zł w 2023 roku.
• 1 260 847 979 zł w 2022 roku.
• 962 104 615 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 033 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 797 611 zł w 2023 roku.
• 83 377 390 zł w 2022 roku.
• 56 603 946 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bremer" wynosi 618 189 911 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 72 795 971 zł a 1 553 263 115 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 328 806 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 618 189 911 zł w 2023 roku.
• 1 242 783 642 zł w 2022 roku.
• 1 013 119 579 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "bremer" wyniosła 257 039 089 zł.
a
ktywa trwałe to 8 613 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 425 703 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 257 039 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 97 061 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 977 795 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 131 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 257 039 089 zł w 2023 roku.
• 309 059 038 zł w 2022 roku.
• 417 383 837 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "bremer" wyniosły 159 977 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 257 039 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 377 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 977 795 zł w 2023 roku
• 217 447 354 zł w 2022 roku
• 223 649 543 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "bremer" wykazała przychody na poziomie 621 305 246 zł.
Organizacja zarobiła 39 736 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 938 416 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 797 611 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 97 355 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 938 416 zł w 2023 roku
• 19 728 767 zł w 2022 roku
• 13 487 748 zł w 2021 roku

Organizacja "bremer" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bremer Se posiada 3800 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2024 jest Bremer Se kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2015 do 10.06.2024 był Bremer Ag kontrolując 95% udziałów.
W okresie od 26.03.2007 do 05.08.2015 najwięcej udziałów posiadał Bremer Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "BREMER"