ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000268667
NIP
8790172253
REGON
005728373

Podsumowanie

aktywa
2 mld
przychód
3,3 mld
zysk
23,3 mln
wartość firmy
2,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. FRANCISZKA KLIMCZAKA, 1
Kod pocztowy
02-797
Rejestracja
2006-11-29
Rozpoczęcie działalności
1990-10-01
Kapitał zakładowy
1192983,60 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.erbud.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: ERBUD jest jedną z czołowych grup budowlanych w Polsce, działającą na rynku od ponad ...
W skrócie
  • Generalne wykonawstwo inwestycji budowlanych
  • Projekty komercyjne, energetyczne, infrastrukturalne
  • Budownictwo kubaturowe, farmy wiatrowe, solarne
  • Modułowe budownictwo drewniane
  • Działalność społeczna poprzez ERBUD Foundation

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Erbud osiągnęła 3 343 153 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 264 371 000 zł. Pozostałe przychody to 78 782 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 241 076 000 zł.
Zysk netto wyniósł 23 295 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 173 120 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 343 153 000 zł w 2023 roku.
• 3 870 881 000 zł w 2022 roku.
• 3 109 961 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 107 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 295 000 zł w 2023 roku.
• 10 994 000 zł w 2022 roku.
• 21 338 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Erbud wynosi 2 828 158 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 232 950 000 zł a 8 357 882 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 130 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 828 158 167 zł w 2023 roku.
• 3 123 671 833 zł w 2022 roku.
• 2 672 209 083 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Erbud wyniosła 1 973 833 000 zł.
a
ktywa trwałe to 476 900 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 496 933 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 973 833 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 674 946 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 298 887 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 625 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 973 833 000 zł w 2023 roku.
• 2 016 268 000 zł w 2022 roku.
• 1 833 190 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Erbud wyniosły 1 298 887 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 973 833 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 68 243 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 298 887 000 zł w 2023 roku
• 1 350 790 000 zł w 2022 roku
• 1 148 457 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Erbud wykazała przychody na poziomie 3 343 153 000 zł.
Brak danych

Organizacja Erbud wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ERBUD