CFE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000046037
NIP
5261594969
REGON
012165387

Podsumowanie

aktywa
408,3 mln
przychód
667,3 mln
zysk
32,8 mln
wartość firmy
673,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 48
Kod pocztowy
02-146
Rejestracja
2001-09-20
Rozpoczęcie działalności
1996-10-08
Kapitał zakładowy
3000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cfe polska osiągnęła 667 275 838 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 651 712 894 zł. Pozostałe przychody to 15 562 944 zł.
Całkowite koszty wyniosły 618 871 315 zł.
Zysk netto wyniósł 32 841 579 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 586 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 275 838 zł w 2023 roku.
• 679 864 253 zł w 2022 roku.
• 630 887 019 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 892 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 841 579 zł w 2023 roku.
• 24 378 452 zł w 2022 roku.
• 36 015 484 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cfe polska wynosi 673 263 721 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 046 846 zł a 1 668 189 594 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 635 784 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 673 263 721 zł w 2023 roku.
• 623 172 304 zł w 2022 roku.
• 641 734 387 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cfe polska wyniosła 408 273 224 zł.
a
ktywa trwałe to 16 218 907 zł.
a
ktywa obrotowe to 392 054 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 408 273 224 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 395 795 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 278 877 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 529 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 408 273 224 zł w 2023 roku.
• 390 812 757 zł w 2022 roku.
• 341 983 072 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cfe polska wyniosły 278 877 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 408 273 224 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 962 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 278 877 429 zł w 2023 roku
• 294 258 541 zł w 2022 roku
• 239 208 268 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cfe polska wykazała przychody na poziomie 667 275 838 zł.
Organizacja zarobiła 41 057 554 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 215 975 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 841 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 369 329 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 215 975 zł w 2023 roku
• 6 934 953 zł w 2022 roku
• 7 620 239 zł w 2021 roku

Organizacja Cfe polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cfe Contracting S.a. posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 04.02.2016 jest Cfe Contracting S.a. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 26.01.2009 do 04.02.2016 był Aannemingsmaatschappij Cfe N.v. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 20.09.2001 do 26.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Cfe Nederland B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do CFE POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000527440
2
0000668610
3
0000862926
4
0000406339
5
0000285799
6
0000406964
7
0000217729
8
0000030682
9
0000499474
10
0000752558
11
0000921750
12
0000835837
13
0000716351
14
0001044425
15
0000247277
16
0000767269
17
0000057133
18
0000654821
19
0000345087
20
0000872743
21
0000047053
22
0000482018
23
0000042496
24
0000035433
25
0000220252
26
0000071986
27
0000689870
28
0000247430
29
0000201672
30
0000025731