HOCHTIEF POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000345087
NIP
5261442389
REGON
012127116

Podsumowanie

aktywa
283,3 mln
przychód
612,4 mln
zysk
-68,3 mln
wartość firmy
408,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. ŻWIRKI I WIGURY, 14
Kod pocztowy
02-092
Rejestracja
2009-12-31
Rozpoczęcie działalności
1996-09-11
Kapitał zakładowy
29909144,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.hochtief.pl
Email
info@hochtief.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Hochtief polska osiągnęła 612 392 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 605 965 153 zł. Pozostałe przychody to 6 427 078 zł.
Całkowite koszty wyniosły 674 307 695 zł.
Strata netto wyniosła 68 342 542 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 838 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 612 392 231 zł w 2022 roku.
• 499 677 886 zł w 2021 roku.
• 436 182 479 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 670 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -68 342 542 zł w 2022 roku.
• -17 480 252 zł w 2021 roku.
• -322 413 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hochtief polska wynosi 408 261 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 530 980 577 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -63 033 580 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 408 261 487 zł w 2022 roku.
• 373 390 046 zł w 2021 roku.
• 344 250 588 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Hochtief polska wyniosła 283 285 080 zł.
a
ktywa trwałe to 9 043 410 zł.
a
ktywa obrotowe to 274 241 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 283 285 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -14 732 949 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 018 029 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -26 996 964 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 283 285 080 zł w 2022 roku.
• 284 416 587 zł w 2021 roku.
• 263 055 960 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 464%.
Marża operacyjna wyniosła -9%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 91 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Hochtief polska wyniosły 298 018 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 283 285 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 205 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 018 029 zł w 2022 roku
• 230 721 314 zł w 2021 roku
• 191 772 934 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
• 73% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Hochtief polska wykazała przychody na poziomie 612 392 231 zł.
Organizacja zarobiła -54 645 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 697 020 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -68 342 542 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 038 855 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 697 020 zł w 2022 roku
• 8 982 019 zł w 2021 roku
• 1 168 529 zł w 2020 roku

Organizacja Hochtief polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Hochtief Infrastructure Gmbh posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2017 jest Hochtief Infrastructure Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2010 do 29.11.2017 był Hochtief Construction Erste Vermögensverwaltungsgesellschaft Mbh kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do HOCHTIEF POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000905712
2
0000616040
3
0000315222
4
0000285321
5
0000326054
6
0000037360
7
0000142265
8
0000205696
9
0000042496
10
0000341505
11
0000767269
12
0000288135
13
0000872743
14
0000201672
15
0000277038
16
0000174280
17
0000974150
18
0000138784
19
0000179466
20
0000406964
21
0000371938
22
0000482018
23
0000831001
24
0000035433
25
0000689870
26
0000956914
27
0001044425
28
0000025731
29
0000046037
30
0000247430