STRUS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000891700
NIP
9512517142
REGON
388571822

Podsumowanie

aktywa
1,4 mld
przychód
486,5 mln
zysk
150,8 mln
wartość firmy
1,7 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 84
Kod pocztowy
02-777
Rejestracja
2021-03-31
Rozpoczęcie działalności
2021-03-31
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.kstrus.pl
Email
strus@kstrus.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Strus development osiągnęła 486 466 843 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 482 490 729 zł. Pozostałe przychody to 3 976 114 zł.
Całkowite koszty wyniosły 331 709 150 zł.
Zysk netto wyniósł 150 781 579 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 162 155 614 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 486 466 843 zł w 2023 roku.
• 223 115 370 zł w 2022 roku.
• 213 142 752 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 50 260 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 781 579 zł w 2023 roku.
• 65 002 605 zł w 2022 roku.
• 59 295 838 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Strus development wynosi 1 741 405 203 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 729 700 265 zł a 4 341 160 837 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 381 155 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 741 405 203 zł w 2023 roku.
• 1 099 915 568 zł w 2022 roku.
• 1 021 688 135 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Strus development wyniosła 1 413 893 022 zł.
a
ktywa trwałe to 348 712 340 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 065 180 681 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 413 893 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 085 290 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 328 602 812 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 133 072 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 413 893 022 zł w 2023 roku.
• 1 112 764 205 zł w 2022 roku.
• 1 063 552 250 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Strus development wyniosły 328 602 812 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 413 893 022 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 37 059 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 328 602 812 zł w 2023 roku
• 191 215 445 zł w 2022 roku
• 207 006 095 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Strus development wykazała przychody na poziomie 486 466 843 zł.
Organizacja zarobiła 150 812 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 726 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 781 579 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 726 zł w 2023 roku
• 12 779 864 zł w 2022 roku
• 14 273 495 zł w 2021 roku

Organizacja Strus development wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Strus Korzeniowska Paulina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Strus Konstanty posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Strus Hanna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 30.11.2021 jest Strus Korzeniowska Paulina kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2021 do 30.11.2021 był Strus Konstanty kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do STRUS DEVELOPMENT