JAKON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000247430
NIP
7772881079
REGON
300186567

Podsumowanie

aktywa
414,8 mln
przychód
680,3 mln
zysk
40,9 mln
wartość firmy
714,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
TARNOWO PODGÓRNE
Adres
SOWIA, 4
Kod pocztowy
62-080
Rejestracja
2005-12-19
Rozpoczęcie działalności
2005-12-03
Kapitał zakładowy
2512000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Jakon osiągnęła 680 254 955 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 680 254 955 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 339 948 zł.
Zysk netto wyniósł 40 915 007 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 94 919 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 680 254 955 zł w 2022 roku.
• 465 058 399 zł w 2021 roku.
• 364 491 044 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 564 281 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 915 007 zł w 2022 roku.
• 15 750 049 zł w 2021 roku.
• 11 067 280 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jakon wynosi 714 450 834 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 97 287 504 zł a 1 700 637 387 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 778 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 714 450 834 zł w 2022 roku.
• 447 608 391 zł w 2021 roku.
• 350 019 877 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Jakon wyniosła 414 759 565 zł.
a
ktywa trwałe to 5 609 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 409 149 601 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 414 759 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 129 716 672 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 285 042 893 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 703 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 414 759 565 zł w 2022 roku.
• 294 011 809 zł w 2021 roku.
• 222 133 270 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Jakon wyniosły 285 042 893 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 414 759 565 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 381 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 285 042 893 zł w 2022 roku
• 194 586 125 zł w 2021 roku
• 138 457 635 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 62% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Jakon wykazała przychody na poziomie 680 254 955 zł.
Organizacja zarobiła 40 926 435 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 428 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 915 007 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -385 887 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 428 zł w 2022 roku
• 7 851 477 zł w 2021 roku
• 3 962 394 zł w 2020 roku

Organizacja Jakon wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Konieczny Jan posiada 2688 udziałów, które stanowią 84% firmy.
Jakubowski Wojciech posiada 512 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 26.01.2011 jest Konieczny Jan kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2010 do 26.01.2011 był Konieczny Jan kontrolując 81% udziałów.
W okresie od 13.09.2010 do 18.11.2010 najwięcej udziałów posiadał Konieczny Jan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do JAKON

Organizacja Numer KRS
1
0000406964
2
0000292697
3
0000405070
4
0000039316
5
0000121255
6
0000288135
7
0000071986
8
0000173006
9
0000956914
10
0000430806
11
0000311196
12
0000519999
13
0000831001
14
0000679051
15
0000767269
16
0000691211
17
0000220252
18
0000386415
19
0000872743
20
0000811615
21
0000057133
22
0000201672
23
0000042496
24
0000075908
25
0000035433
26
0000689870
27
0000345087
28
0000482018
29
0000046037
30
0000025731