ADAMIETZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000100273
NIP
7561836633
REGON
532242263

Podsumowanie

aktywa
628,9 mln
przychód
1,6 mld
zysk
38,3 mln
wartość firmy
1,8 mld
Podstawowe info
Województwo
OPOLSKIE
Miejscowość
STRZELCE OPOLSKIE
Adres
BRACI PRANKEL, 1
Kod pocztowy
47-100
Rejestracja
2002-04-08
Rozpoczęcie działalności
1999-01-22
Kapitał zakładowy
4660000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE LUB SAMODZIELNIE PROKURENT SAMOISTNY.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Adamietz osiągnęła 1 569 223 407 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 567 739 096 zł. Pozostałe przychody to 1 484 311 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 529 480 182 zł.
Zysk netto wyniósł 38 258 914 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 241 382 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 569 223 407 zł w 2022 roku.
• 1 185 597 117 zł w 2021 roku.
• 800 809 383 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 524 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 38 258 914 zł w 2022 roku.
• 25 350 911 zł w 2021 roku.
• 28 214 632 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamietz wynosi 1 798 776 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 382 589 140 zł a 3 923 058 518 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 280 532 510 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 798 776 891 zł w 2022 roku.
• 1 337 702 585 zł w 2021 roku.
• 970 097 175 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Adamietz wyniosła 628 848 022 zł.
a
ktywa trwałe to 157 703 562 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 144 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 628 848 022 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 699 926 zł.
k
apitały mniejszości to 885 642 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 503 262 453 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 987 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 628 848 022 zł w 2022 roku.
• 571 507 761 zł w 2021 roku.
• 344 873 810 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 628 848 022 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Adamietz wykazała przychody na poziomie 1 569 223 407 zł.
Organizacja zarobiła 48 516 044 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 257 130 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 38 258 914 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 663 772 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 257 130 zł w 2022 roku
• 8 575 769 zł w 2021 roku
• 8 443 429 zł w 2020 roku

Organizacja Adamietz wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Adamietz Rajmund posiada 9300 udziałów, które stanowią 99.8% firmy.
Największym udziałowcem od 27.09.2023 jest Adamietz Rajmund kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2022 do 27.09.2023 był Adamietz Rajmund kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 16.09.2013 do 07.09.2022 najwięcej udziałów posiadał Adamietz Rajmund . Jego udziały w tym czasie wynosiły 70%.

Podobne organizacje do ADAMIETZ

Organizacja Numer KRS
1
0000048391
2
0000201530
3
0000441867
4
0000201672
5
0000256397
6
0000071986
7
0000277038
8
0000361684
9
0000438334
10
0000176419
11
0000008820
12
0000025731
13
0000046037
14
0000047036
15
0000455851
16
0000007092
17
0000891700
18
0000231558
19
0000635088
20
0000505471
21
0000299964
22
0000217471
23
0000333373
24
0000097991
25
0000292697
26
0000052536
27
0000113427
28
0000100270
29
0000872743
30
0000034789