NDI SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000872743
NIP
5851451923
REGON
220920598

Podsumowanie

aktywa
863,6 mln
przychód
1,1 mld
zysk
21,5 mln
wartość firmy
1 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
SOPOT
Adres
UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19
Kod pocztowy
81-718
Rejestracja
2020-12-30
Rozpoczęcie działalności
2010-01-01
Kapitał zakładowy
130000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ndi.pl/ndisa
Email
ndispzoo@ndi.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, B) W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO TEŻ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Ndi osiągnęła 1 098 040 467 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 082 702 291 zł. Pozostałe przychody to 15 338 176 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 061 169 810 zł.
Zysk netto wyniósł 21 532 481 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 622 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 098 040 467 zł w 2023 roku.
• 668 614 762 zł w 2022 roku.
• 719 492 797 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 131 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 532 481 zł w 2023 roku.
• 24 638 072 zł w 2022 roku.
• 23 144 671 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ndi wynosi 1 005 050 634 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 186 893 731 zł a 2 745 101 167 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 042 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 005 050 634 zł w 2023 roku.
• 724 039 831 zł w 2022 roku.
• 733 506 366 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Ndi wyniosła 863 573 691 zł.
a
ktywa trwałe to 208 475 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 655 098 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 863 573 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 249 191 641 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 614 382 050 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 146 471 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 863 573 691 zł w 2023 roku.
• 588 511 380 zł w 2022 roku.
• 529 418 045 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Ndi wyniosły 614 382 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 863 573 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 118 454 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 614 382 050 zł w 2023 roku
• 348 852 220 zł w 2022 roku
• 314 396 957 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Ndi wykazała przychody na poziomie 1 098 040 467 zł.
Organizacja zarobiła 35 115 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 582 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 532 481 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 619 473 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 582 810 zł w 2023 roku
• 4 193 545 zł w 2022 roku
• 10 160 631 zł w 2021 roku

Organizacja Ndi wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Grupa Ndi posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.