FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000482018
NIP
6572911869
REGON
260727798

Podsumowanie

aktywa
353,4 mln
przychód
496,8 mln
zysk
14,5 mln
wartość firmy
464,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1
Kod pocztowy
00-124
Rejestracja
2013-10-29
Rozpoczęcie działalności
2013-10-29
Kapitał zakładowy
28370000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.annabud.pl
Email
biuro@annabud.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z 2 (DWÓCH) LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU - NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ W NIM FUNKCJI.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Firma Budowlana ANNA-BUD, działająca na polskim rynku od 1999 roku, wyróżnia się ...
W skrócie
  • Generalny wykonawca obiektów budowlanych
  • Budowa obiektów przemysłowych, logistycznych, publicznych i komercyjnych
  • Projekty realizowane od koncepcji po oddanie pod klucz
  • Znaczące projekty: Siedziba Grupy Azoty w Tarnowie, Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Firma budowlana anna-bud osiągnęła 496 745 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 494 077 559 zł. Pozostałe przychody to 2 667 835 zł.
Całkowite koszty wyniosły 479 608 949 zł.
Zysk netto wyniósł 14 468 609 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 732 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 496 745 394 zł w 2023 roku.
• 794 646 788 zł w 2022 roku.
• 819 343 411 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 437 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 468 609 zł w 2023 roku.
• 15 144 868 zł w 2022 roku.
• 16 452 301 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma budowlana anna-bud wynosi 464 466 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 428 724 zł a 1 241 863 485 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 148 644 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 464 466 758 zł w 2023 roku.
• 654 893 759 zł w 2022 roku.
• 918 057 217 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Firma budowlana anna-bud wyniosła 353 393 000 zł.
a
ktywa trwałe to 38 123 916 zł.
a
ktywa obrotowe to 315 269 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 393 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 100 571 632 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 821 368 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 903 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 393 000 zł w 2023 roku.
• 426 358 047 zł w 2022 roku.
• 460 422 696 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Firma budowlana anna-bud wyniosły 252 821 368 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 393 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 023 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 821 368 zł w 2023 roku
• 340 291 696 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Firma budowlana anna-bud wykazała przychody na poziomie 496 745 394 zł.
Organizacja zarobiła 19 535 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 066 614 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 468 609 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 528 485 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 066 614 zł w 2023 roku
• 13 134 860 zł w 2022 roku
• 17 156 383 zł w 2021 roku

Organizacja Firma budowlana anna-bud wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Bartela Anna posiada 21560 udziałów, które stanowią 76% firmy.
Bartela Wojciech posiada 3405 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Bartela Dominika posiada 3405 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2022 jest Bartela Anna kontrolujący 76% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2022 do 11.10.2022 była Bartela Anna kontrolująca 52% udziałów.
W okresie od 18.07.2022 do 02.09.2022 najwięcej udziałów posiadała Bartela Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 49%.

Podobne organizacje do FIRMA BUDOWLANA ANNA-BUD

Organizacja Numer KRS
1
0000580381
2
0000752583
3
0000016216
4
0000406339
5
0000075908
6
0000143183
7
0000173326
8
0000319478
9
0000040930
10
0000071986
11
0000109079
12
0000298851
13
0000205696
14
0000376878
15
0000271501
16
0000046037
17
0000762986
18
0000406599
19
0000061686
20
0000277038
21
0000689870
22
0000220075
23
0000247430
24
0000035433
25
0000138784
26
0000057133
27
0000872743
28
0000025731
29
0000220252
30
0000042496