CAVATINA GW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000689870
NIP
6793154639
REGON
368028105

Podsumowanie

aktywa
912,6 mln
przychód
461,9 mln
zysk
14,3 mln
wartość firmy
729,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. WIELICKA, 20
Kod pocztowy
30-552
Rejestracja
2017-08-16
Rozpoczęcie działalności
2017-08-16
Kapitał zakładowy
118509450,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) KAŻDY Z WICEPREZESÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, C) KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cavatina gw osiągnęła 461 922 745 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 435 453 273 zł. Pozostałe przychody to 26 469 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 421 153 091 zł.
Zysk netto wyniósł 14 300 181 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 76 987 124 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 922 745 zł w 2023 roku.
• 682 229 993 zł w 2022 roku.
• 529 101 501 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 383 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 300 181 zł w 2023 roku.
• 73 924 517 zł w 2022 roku.
• 74 331 278 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cavatina gw wynosi 729 652 452 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 143 001 813 zł a 1 944 017 228 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 608 742 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 729 652 452 zł w 2023 roku.
• 1 104 296 156 zł w 2022 roku.
• 948 394 153 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cavatina gw wyniosła 912 560 485 zł.
a
ktywa trwałe to 446 386 436 zł.
a
ktywa obrotowe to 466 174 050 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 912 560 485 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 486 004 307 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 426 556 178 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 152 093 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 912 560 485 zł w 2023 roku.
• 916 439 599 zł w 2022 roku.
• 779 625 373 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cavatina gw wyniosły 426 556 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 912 560 485 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 092 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 426 556 178 zł w 2023 roku
• 444 735 473 zł w 2022 roku
• 381 845 764 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cavatina gw wykazała przychody na poziomie 461 922 745 zł.
Organizacja zarobiła 19 847 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 546 900 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 300 181 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 924 483 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 546 900 zł w 2023 roku
• 18 848 859 zł w 2022 roku
• 19 073 275 zł w 2021 roku

Organizacja Cavatina gw wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Cavatina Holding posiada 2370189 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.11.2017 jest Cavatina Holding kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2017 do 08.11.2017 była Cavatina kontrolująca 100% udziałów.
W okresie od 16.08.2017 do 22.09.2017 najwięcej udziałów posiadała Cavatina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.