"JANINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000146406
NIP
5590006867
REGON
090399213

Podsumowanie

aktywa
1,2 mln
przychód
2,1 mln
zysk
-3 tys.
wartość firmy
1,8 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
ŚWIECIE
Adres
WOJSKA POLSKIEGO, 69 C
Kod pocztowy
86-105
Rejestracja
2003-01-09
Rozpoczęcie działalności
1993-06-15
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO CZYNNOŚCI STANOWIĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI KONIECZNA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Branże
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wykończanie wyrobów włókienniczych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "janina" osiągnęła 2 112 643 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 081 035 zł. Pozostałe przychody to 31 608 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 083 625 zł.
Strata netto wyniosła 2589 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 112 643 zł w 2022 roku.
• 2 232 829 zł w 2021 roku.
• 2 369 788 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7843 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2589 zł w 2022 roku.
• -6619 zł w 2021 roku.
• 24 278 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "janina" wynosi 1 826 285 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 281 607 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4270 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 826 285 zł w 2022 roku.
• 1 908 351 zł w 2021 roku.
• 2 101 734 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "janina" wyniosła 1 177 378 zł.
a
ktywa trwałe to 501 152 zł.
a
ktywa obrotowe to 676 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 177 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 557 142 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 620 236 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 002 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 177 378 zł w 2022 roku.
• 1 117 040 zł w 2021 roku.
• 1 249 185 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "janina" wyniosły 620 236 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 177 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 620 236 zł w 2022 roku
• 557 309 zł w 2021 roku
• 682 834 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "janina" wykazała przychody na poziomie 2 112 643 zł.
Organizacja zarobiła -1977 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2589 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 612 zł w 2022 roku
• 304 zł w 2021 roku
• 2672 zł w 2020 roku

Organizacja "janina" wykazała zysk netto większy niż 24% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 24% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Słowik Barbara posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2003 jest Słowik Barbara kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2003 do 01.09.2003:
• Słowik Barbara (100% udziałów)
• Słowik Tadeusz (100% udziałów)