"JANINA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000146406
NIP
5590006867
REGON
090399213

Podsumowanie

aktywa
1,1 mln
przychód
2,1 mln
zysk
-27 tys.
wartość firmy
1,8 mln
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
ŚWIECIE
Adres
WOJSKA POLSKIEGO, 69 C
Kod pocztowy
86-105
Rejestracja
2003-01-09
Rozpoczęcie działalności
1993-06-15
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
ts 117@wp.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO CZYNNOŚCI STANOWIĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD MAJĄTKIEM SPÓŁKI WYSTARCZY DZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. DO CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI KONIECZNA JEST REPREZENTACJA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Branże
Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykończanie wyrobów włókienniczych Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "janina" osiągnęła 2 065 197 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 037 521 zł. Pozostałe przychody to 27 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 064 214 zł.
Strata netto wyniosła 26 693 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 065 197 zł w 2023 roku.
• 2 112 643 zł w 2022 roku.
• 2 232 829 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 693 zł w 2023 roku.
• -2589 zł w 2022 roku.
• -6619 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "janina" wynosi 1 774 635 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 162 994 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 774 635 zł w 2023 roku.
• 1 826 285 zł w 2022 roku.
• 1 908 351 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "janina" wyniosła 1 070 288 zł.
a
ktywa trwałe to 485 087 zł.
a
ktywa obrotowe to 585 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 070 288 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 530 449 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 539 838 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -44 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 070 288 zł w 2023 roku.
• 1 177 378 zł w 2022 roku.
• 1 117 040 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "janina" wyniosły 539 838 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 070 288 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -46 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 539 838 zł w 2023 roku
• 620 236 zł w 2022 roku
• 557 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "janina" wykazała przychody na poziomie 2 065 197 zł.
Organizacja zarobiła -26 693 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 693 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -696 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 612 zł w 2022 roku
• 304 zł w 2021 roku

Organizacja "janina" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Słowik Barbara posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Największym udziałowcem od 01.09.2003 jest Słowik Barbara kontrolujący 96% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.01.2003 do 01.09.2003:
• Słowik Tadeusz (100% udziałów)
• Słowik Barbara (100% udziałów)