ORO PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000775559
NIP
8982249075
REGON
382779473

Podsumowanie

aktywa
711 tys.
przychód
1,4 mln
zysk
84 tys.
wartość firmy
1,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JANA KAZIMIERZA, 68
Kod pocztowy
01-248
Rejestracja
2019-03-07
Rozpoczęcie działalności
2019-03-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Oro pl osiągnęła 1 350 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 350 698 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 266 877 zł.
Zysk netto wyniósł 83 821 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 337 675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 350 698 zł w 2022 roku.
• 1 951 794 zł w 2021 roku.
• 788 199 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 955 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 821 zł w 2022 roku.
• 2196 zł w 2021 roku.
• -261 576 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oro pl wynosi 1 235 751 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 376 746 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 308 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 235 751 zł w 2022 roku.
• 1 309 979 zł w 2021 roku.
• 525 466 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Oro pl wyniosła 710 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 710 814 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 710 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -287 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 997 873 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 177 703 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 710 814 zł w 2022 roku.
• 420 813 zł w 2021 roku.
• 370 121 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -29%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Oro pl wyniosły 997 873 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 710 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 140%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 249 468 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 997 873 zł w 2022 roku
• 791 694 zł w 2021 roku
• 743 197 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 140% w 2022 roku
• 188% w 2021 roku
• 201% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Oro pl wykazała przychody na poziomie 1 350 698 zł.
Organizacja zarobiła 83 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Oro pl wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kasperas Deividas posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.06.2019 jest Kasperas Deividas kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.03.2019 do 10.06.2019 był Lf Legal Group kontrolując 100% udziałów.