PREMIUM KITCHENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000506159
NIP
5252583096
REGON
147175085

Podsumowanie

aktywa
1,4 mln
przychód
3 mln
zysk
84 tys.
wartość firmy
2,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. JARA, 4
Kod pocztowy
02-988
Rejestracja
2014-04-15
Rozpoczęcie działalności
2014-04-07
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.premiumkitchens.pl
Email
kontakt@premiumkitchens.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO PODPISYWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Premium kitchens osiągnęła 3 031 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 031 965 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 948 144 zł.
Zysk netto wyniósł 83 821 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 63 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 031 965 zł w 2022 roku.
• 1 928 248 zł w 2021 roku.
• 1 698 072 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 821 zł w 2022 roku.
• -115 101 zł w 2021 roku.
• -98 031 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium kitchens wynosi 2 464 468 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 107 875 zł a 7 579 913 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -47 018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 464 468 zł w 2022 roku.
• 1 330 508 zł w 2021 roku.
• 1 189 671 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Premium kitchens wyniosła 1 393 924 zł.
a
ktywa trwałe to 9525 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 384 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 393 924 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 143 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 250 090 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 393 924 zł w 2022 roku.
• 1 142 469 zł w 2021 roku.
• 1 275 002 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Premium kitchens wyniosły 1 250 090 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 393 924 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 250 090 zł w 2022 roku
• 1 082 457 zł w 2021 roku
• 1 198 172 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 94% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Premium kitchens wykazała przychody na poziomie 3 031 965 zł.
Organizacja zarobiła 91 391 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7570 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7570 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Organizacja Premium kitchens wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.008%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Michalak Maciej posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.