MACZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490754
NIP
9512372206
REGON
146906569

Podsumowanie

aktywa
803 tys.
przychód
2,5 mln
zysk
36 tys.
wartość firmy
2,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CYBERNETYKI, 19B
Kod pocztowy
02-677
Rejestracja
2013-12-17
Rozpoczęcie działalności
2013-10-03
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Macz osiągnęła 2 534 464 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 534 464 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 498 431 zł.
Zysk netto wyniósł 36 033 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 534 464 zł w 2022 roku.
• 2 107 581 zł w 2021 roku.
• 1 793 153 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 033 zł w 2022 roku.
• 81 997 zł w 2021 roku.
• 108 139 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macz wynosi 2 091 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 257 949 zł a 6 336 160 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 993 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 091 725 zł w 2022 roku.
• 1 963 966 zł w 2021 roku.
• 1 797 417 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Macz wyniosła 803 356 zł.
a
ktywa trwałe to 26 902 zł.
a
ktywa obrotowe to 776 454 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 803 356 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 343 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 459 425 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -13 295 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 803 356 zł w 2022 roku.
• 882 058 zł w 2021 roku.
• 657 113 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Macz wyniosły 459 425 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 803 356 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 459 425 zł w 2022 roku
• 574 160 zł w 2021 roku
• 431 212 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku
• 66% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Macz wykazała przychody na poziomie 2 534 464 zł.
Organizacja zarobiła 44 939 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8906 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 033 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8906 zł w 2022 roku
• 10 315 zł w 2021 roku
• 5555 zł w 2020 roku

Organizacja Macz wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zagórski Michał posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Suchowierska Katarzyna posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 07.07.2016 jest Zagórski Michał kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2013 do 07.07.2016 był Zagórski Michał kontrolując 80% udziałów.