M&M SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403267
NIP
8943036406
REGON
021773289

Podsumowanie

aktywa
2,2 mln
przychód
2,8 mln
zysk
46 tys.
wartość firmy
2,2 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
MIECHOWITY, 1
Kod pocztowy
51-162
Rejestracja
2011-12-05
Rozpoczęcie działalności
2011-12-05
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU I NA RZECZ SPÓŁKI UPOWAŻNOINY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja M&m osiągnęła 2 789 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 773 019 zł. Pozostałe przychody to 16 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 727 219 zł.
Zysk netto wyniósł 45 800 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 258 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 789 537 zł w 2023 roku.
• 2 099 416 zł w 2022 roku.
• 2 206 210 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 800 zł w 2023 roku.
• -65 148 zł w 2022 roku.
• 87 446 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji M&m wynosi 2 197 481 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 154 590 zł a 6 973 842 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 217 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 197 481 zł w 2023 roku.
• 1 519 850 zł w 2022 roku.
• 1 989 693 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów M&m wyniosła 2 224 323 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 224 323 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 224 323 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 206 120 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 018 203 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 266 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 224 323 zł w 2023 roku.
• 567 401 zł w 2022 roku.
• 638 011 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania M&m wyniosły 2 018 203 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 224 323 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 246 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 018 203 zł w 2023 roku
• 407 081 zł w 2022 roku
• 412 544 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 65% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja M&m wykazała przychody na poziomie 2 789 537 zł.
Organizacja zarobiła 45 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 800 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1126 zł w 2021 roku

Organizacja M&m wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Aspa Electro posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.05.2014 jest Aspa Electro kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.12.2011 do 30.05.2014:
• Mazur Kościołek Małgorzata (50% udziałów)
• Mazur Michał (50% udziałów)