AMPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000214635
NIP
7122880276
REGON
432712944

Podsumowanie

aktywa
937 tys.
przychód
2 mln
zysk
-25 tys.
wartość firmy
1,6 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
LUBLIN
Adres
GÓRSKA, 3
Kod pocztowy
20-863
Rejestracja
2004-08-10
Rozpoczęcie działalności
2004-06-17
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Amper osiągnęła 1 964 351 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 839 948 zł. Pozostałe przychody to 124 403 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 864 917 zł.
Strata netto wyniosła 24 969 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 964 351 zł w 2022 roku.
• 1 772 801 zł w 2021 roku.
• 1 649 118 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -24 969 zł w 2022 roku.
• 89 018 zł w 2021 roku.
• 16 134 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Amper wynosi 1 625 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 910 877 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -78 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 625 038 zł w 2022 roku.
• 1 938 900 zł w 2021 roku.
• 1 498 146 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Amper wyniosła 937 278 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 320 473 zł.
a
ktywa obrotowe to 616 805 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 937 278 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 650 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 937 278 zł w 2022 roku.
• 1 161 001 zł w 2021 roku.
• 1 008 967 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Amper wyniosły 516 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 937 278 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 650 zł w 2022 roku
• 626 386 zł w 2021 roku
• 563 370 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Amper wykazała przychody na poziomie 1 964 351 zł.
Organizacja zarobiła -24 969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -24 969 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1911 zł w 2021 roku
• 1553 zł w 2020 roku

Organizacja Amper wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Centra Elektryczne posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.10.2022 jest Centra Elektryczne kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.07.2014 do 11.10.2022:
• Ostrowski Jacek (50% udziałów)
• Ostrowska Małgorzata (50% udziałów)
W okresie od 10.08.2004 do 25.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Ostrowski Leszek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 54%.