SMMK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000841312
NIP
7842521967
REGON
386055708

Podsumowanie

aktywa
327 tys.
przychód
2,3 mln
zysk
84 tys.
wartość firmy
2 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KŁECKO
Adres
UL. BUKOWA, 5
Kod pocztowy
62-270
Rejestracja
2020-05-13
Rozpoczęcie działalności
2020-05-13
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Smmk osiągnęła 2 344 916 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 344 166 zł. Pozostałe przychody to 751 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 260 139 zł.
Zysk netto wyniósł 84 026 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 781 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 344 916 zł w 2022 roku.
• 1 810 713 zł w 2021 roku.
• 461 213 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 026 zł w 2022 roku.
• 3104 zł w 2021 roku.
• 12 498 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smmk wynosi 1 977 855 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 78 471 zł a 5 862 290 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 285 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 977 855 zł w 2022 roku.
• 1 235 009 zł w 2021 roku.
• 370 592 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Smmk wyniosła 326 928 zł.
a
ktywa trwałe to 3598 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 326 928 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 104 628 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 222 300 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 326 928 zł w 2022 roku.
• 554 621 zł w 2021 roku.
• 378 561 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 80%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Smmk wyniosły 222 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 326 928 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 222 300 zł w 2022 roku
• 534 019 zł w 2021 roku
• 361 063 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Smmk wykazała przychody na poziomie 2 344 916 zł.
Organizacja zarobiła 92 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8554 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2851 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8554 zł w 2022 roku
• 7107 zł w 2021 roku
• 1238 zł w 2020 roku

Organizacja Smmk wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.006%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Morajko Mateusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Stefański Łukasz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.