"FRIGO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000181086
NIP
8721264549
REGON
850445468

Podsumowanie

aktywa
1,5 mln
przychód
2,1 mln
zysk
41 tys.
wartość firmy
1,8 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
DĘBICA
Adres
UL. RZESZOWSKA, 77B
Kod pocztowy
39-200
Rejestracja
2003-11-27
Rozpoczęcie działalności
1996-09-30
Kapitał zakładowy
250000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "frigo" osiągnęła 2 049 873 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 049 873 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 008 788 zł.
Zysk netto wyniósł 41 085 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 049 873 zł w 2022 roku.
• 1 973 507 zł w 2021 roku.
• 2 128 531 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 085 zł w 2022 roku.
• 59 199 zł w 2021 roku.
• 98 173 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "frigo" wynosi 1 839 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 308 091 zł a 5 124 682 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 109 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 839 014 zł w 2022 roku.
• 2 703 940 zł w 2021 roku.
• 1 811 712 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "frigo" wyniosła 1 535 297 zł.
a
ktywa trwałe to 925 258 zł.
a
ktywa obrotowe to 610 038 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 535 297 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 788 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 124 508 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 36 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 535 297 zł w 2022 roku.
• 1 535 297 zł w 2021 roku.
• 925 188 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "frigo" wyniosły 1 124 508 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 535 297 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 124 508 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1 190 468 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 129% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "frigo" wykazała przychody na poziomie 2 049 873 zł.
Organizacja zarobiła 45 148 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4063 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 085 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 813 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4063 zł w 2022 roku
• 1581 zł w 2021 roku
• 9215 zł w 2020 roku

Organizacja "frigo" wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Drygaś Kazimierz posiada 276 udziałów, które stanowią 55.2% firmy.
Drygaś Anna posiada 224 udziałów, które stanowią 44.8% firmy.
Największym udziałowcem od 01.03.2018 jest Drygaś Kazimierz kontrolujący 55% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.06.2006 do 01.03.2018 był Drygaś Kazimierz kontrolując 76% udziałów.
W okresie od 27.11.2003 do 28.06.2006 najwięcej udziałów posiadał Drygaś Kazimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 76%.