"MERCOR" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000217729
NIP
5840302214
REGON
008047521

Podsumowanie

aktywa
432,4 mln
przychód
600,1 mln
zysk
52,8 mln
wartość firmy
790,6 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
GRZEGORZA Z SANOKA, 2
Kod pocztowy
80-408
Rejestracja
2004-09-21
Rozpoczęcie działalności
1989-04-03
Kapitał zakładowy
3892319,25 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mercor.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA W SPÓŁCE JEST DWUOSOBOWA. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W TYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY CZYM CONAJMNIEJ JEDNYM Z NICH MUSI BYĆ PREZES ZARZĄDU LUB PIERWSZY WICEPREZES ZARZĄDU LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "mercor" osiągnęła 600 073 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 589 726 000 zł. Pozostałe przychody to 10 347 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 536 958 000 zł.
Zysk netto wyniósł 52 768 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 745 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 600 073 000 zł w 2022 roku.
• 634 377 000 zł w 2021 roku.
• 500 851 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 670 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 768 000 zł w 2022 roku.
• 47 218 000 zł w 2021 roku.
• 32 479 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mercor" wynosi 790 573 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 179 452 500 zł a 1 500 182 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 312 200 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 790 573 167 zł w 2022 roku.
• 781 137 000 zł w 2021 roku.
• 607 589 417 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "mercor" wyniosła 432 380 000 zł.
a
ktywa trwałe to 199 401 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 979 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 380 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 239 270 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 193 110 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 732 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 380 000 zł w 2022 roku.
• 447 658 000 zł w 2021 roku.
• 430 713 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "mercor" wyniosły 193 110 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 380 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 775 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 193 110 000 zł w 2022 roku
• 221 862 000 zł w 2021 roku
• 239 016 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "mercor" wykazała przychody na poziomie 600 073 000 zł.
Brak danych

Organizacja "mercor" wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki