GRUPA NDI SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000508824
NIP
5851468680
REGON
222080694

Podsumowanie

aktywa
995,4 mln
przychód
1,4 mld
zysk
42 mln
wartość firmy
1,7 mld
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
SOPOT
Adres
POWSTAŃCÓW WARSZAWY, 19
Kod pocztowy
81-718
Rejestracja
2014-05-09
Rozpoczęcie działalności
2014-05-09
Kapitał zakładowy
349242900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
ndi.pl/grupandisa
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Grupa ndi osiągnęła 1 396 969 692 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 393 766 726 zł. Pozostałe przychody to 3 202 966 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 351 790 534 zł.
Zysk netto wyniósł 41 976 192 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 226 829 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 396 969 692 zł w 2022 roku.
• 1 187 768 541 zł w 2021 roku.
• 932 242 281 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 316 117 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 976 192 zł w 2022 roku.
• 49 010 458 zł w 2021 roku.
• 30 389 142 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Grupa ndi wynosi 1 648 826 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 419 761 921 zł a 3 492 424 229 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 277 200 834 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 648 826 844 zł w 2022 roku.
• 1 481 831 287 zł w 2021 roku.
• 1 114 577 136 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Grupa ndi wyniosła 995 393 698 zł.
a
ktywa trwałe to 161 035 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 834 358 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 995 393 698 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 295 515 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 699 877 888 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 817 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 995 393 698 zł w 2022 roku.
• 937 215 100 zł w 2021 roku.
• 783 403 202 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 995 393 698 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Grupa ndi wykazała przychody na poziomie 1 396 969 692 zł.
Organizacja zarobiła 45 442 408 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 466 216 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 976 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 393 970 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 466 216 zł w 2022 roku
• 7 200 909 zł w 2021 roku
• 1 625 386 zł w 2020 roku

Organizacja Grupa ndi wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki