GS ENGINEERING & CONSTRUCTION POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000227770
NIP
5691762808
REGON
140025773

Podsumowanie

aktywa
860,2 mln
przychód
99,5 mln
zysk
64,8 mln
wartość firmy
963,2 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
BISKUPICE PODGÓRNE
Adres
UL. LG, 2A
Kod pocztowy
55-040
Rejestracja
2005-02-03
Rozpoczęcie działalności
2005-03-20
Kapitał zakładowy
1025000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gs engineering & construction poland osiągnęła 99 503 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 99 503 142 zł.
Całkowite koszty wyniosły -64 821 461 zł.
Zysk netto wyniósł 64 821 461 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 583 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 503 142 zł w 2023 roku.
• 1 463 781 000 zł w 2022 roku.
• 1 316 191 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 812 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 821 461 zł w 2023 roku.
• -161 997 000 zł w 2022 roku.
• -113 385 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gs engineering & construction poland wynosi 963 151 275 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 149 254 713 zł a 3 400 160 016 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 524 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 963 151 275 zł w 2023 roku.
• 1 463 781 000 zł w 2022 roku.
• 1 316 191 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gs engineering & construction poland wyniosła 860 169 506 zł.
a
ktywa trwałe to 620 766 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 403 283 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 860 169 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 850 040 004 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 129 502 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 125 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 860 169 506 zł w 2023 roku.
• 1 363 057 000 zł w 2022 roku.
• 1 476 815 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża netto wyniosła 65%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 252.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gs engineering & construction poland wyniosły 10 129 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 860 169 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 329 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 129 502 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gs engineering & construction poland wykazała przychody na poziomie 99 503 142 zł.
Organizacja zarobiła 64 821 461 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 821 461 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6 918 000 zł w 2022 roku
• 9 255 000 zł w 2021 roku

Organizacja Gs engineering & construction poland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gs Engineering & Construction Corp posiada 2050 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2022 jest Gs Engineering & Construction Corp kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2022 do 26.07.2022 był Gs Engineering & Construction Corp kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.11.2021 do 31.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Gs Engineering & Construction Corp. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.