ZAB-BUD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000672926
NIP
7010682683
REGON
367028942

Podsumowanie

aktywa
269,2 mln
przychód
592,4 mln
zysk
126,8 mln
wartość firmy
1,1 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. NOWOSIELECKA, 14A
Kod pocztowy
00-466
Rejestracja
2017-04-10
Rozpoczęcie działalności
2017-04-10
Kapitał zakładowy
100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Zab-bud osiągnęła 592 365 035 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 591 805 197 zł. Pozostałe przychody to 559 838 zł.
Całkowite koszty wyniosły 464 981 719 zł.
Zysk netto wyniósł 126 823 478 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 98 727 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 592 365 035 zł w 2023 roku.
• 300 055 503 zł w 2022 roku.
• 37 815 774 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 146 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 823 478 zł w 2023 roku.
• 7 056 368 zł w 2022 roku.
• 6 787 022 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zab-bud wynosi 1 055 846 449 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 153 642 514 zł a 1 775 528 692 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 175 961 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 055 846 449 zł w 2023 roku.
• 286 787 379 zł w 2022 roku.
• 69 934 023 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Zab-bud wyniosła 269 209 936 zł.
a
ktywa trwałe to 5 885 605 zł.
a
ktywa obrotowe to 263 324 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 269 209 936 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 204 856 686 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 64 353 250 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 844 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 269 209 936 zł w 2023 roku.
• 109 853 262 zł w 2022 roku.
• 26 361 324 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 184243.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Zab-bud wyniosły 64 353 250 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 269 209 936 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 718 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 64 353 250 zł w 2023 roku
• 31 820 054 zł w 2022 roku
• 2 927 431 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Zab-bud wykazała przychody na poziomie 592 365 035 zł.
Organizacja zarobiła 156 830 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 006 530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 823 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 001 088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 006 530 zł w 2023 roku
• 1 757 070 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Zab-bud wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Zaboklicki Andrzej posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Sągol Zaboklicka Agnieszka posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Podobne organizacje do ZAB-BUD

Organizacja Numer KRS
1
0000462239
2
0000566985
3
0000047053
4
0000361107
5
0000705695
6
0000895833
7
0000273210
8
0000689443
9
0000746986
10
0000516138
11
0000527440
12
0000642028
13
0000107304
14
0000870244
15
0000093825
16
0000237249
17
0000617066
18
0000492320
19
0000138514
20
0000125714
21
0000827961
22
0000664338
23
0000092065
24
0000438345
25
0000285321
26
0000053987
27
0000378396
28
0000100257
29
0000048391
30
0000290451