KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000023302
NIP
6920000013
REGON
390021764

Podsumowanie

aktywa
53,4 mld
przychód
37,3 mld
zysk
4,8 mld
wartość firmy
68,1 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBIN
Adres
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 48
Kod pocztowy
59-301
Rejestracja
2001-06-29
Rozpoczęcie działalności
1991-09-13
Kapitał zakładowy
2000000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
kghm.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kghm polska miedź osiągnęła 37 331 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 183 000 000 zł. Pozostałe przychody to 148 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 409 000 000 zł.
Zysk netto wyniósł 4 774 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 657 019 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 331 000 000 zł w 2022 roku.
• 34 509 000 000 zł w 2021 roku.
• 24 840 000 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 188 752 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 774 000 000 zł w 2022 roku.
• 6 155 000 000 zł w 2021 roku.
• 1 797 000 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kghm polska miedź wynosi 68 092 833 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 109 500 000 zł a 128 584 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 963 442 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 68 092 833 333 zł w 2022 roku.
• 67 979 500 000 zł w 2021 roku.
• 39 558 750 000 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kghm polska miedź wyniosła 53 444 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 40 379 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 065 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 444 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 146 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 298 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 448 983 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 444 000 000 zł w 2022 roku.
• 48 027 000 000 zł w 2021 roku.
• 42 780 000 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kghm polska miedź wyniosły 21 298 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 444 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 977 314 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 298 000 000 zł w 2022 roku
• 20 889 000 000 zł w 2021 roku
• 21 699 000 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kghm polska miedź wykazała przychody na poziomie 37 331 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Kghm polska miedź wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 100%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KGHM POLSKA MIEDŹ

Organizacja Numer KRS
1
0000339100
2
0000746851
3
0000665957
4
0000657258
5
0000061542
6
0000061603
7
0000061607
8
0000061615
9
0000061635
10
0000061702
11
0000061816
12
0000061841
13
0000061862
14
0000062222
15
0000062254
16
0000062267
17
0000062317
18
0000062380
19
0000062449
20
0000062487
21
0000062510
22
0000062661
23
0000062779
24
0000062816
25
0000062841
26
0000062890
27
0000062903
28
0000062915
29
0000062931
30
0000062954