KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000023302
NIP
6920000013
REGON
390021764

Podsumowanie

aktywa
51,4 mld
przychód
35,6 mld
zysk
-3,7 mld
wartość firmy
45,2 mld
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
LUBIN
Adres
MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE, 48
Kod pocztowy
59-301
Rejestracja
2001-06-29
Rozpoczęcie działalności
1991-09-13
Kapitał zakładowy
2000000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
kghm.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: KGHM Polska Miedź to globalny gigant w dziedzinie wydobycia i przetwarzania surowców ...
W skrócie
  • Producent miedzi i srebra rafinowanego
  • Wydobycie i przetwarzanie metali na 3 kontynentach
  • Inwestycje w innowacje technologiczne i badania
  • Programy CSR wspierające społeczności lokalne
  • Fundacja angażująca się w inicjatywy edukacyjne i kulturalne

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kghm polska miedź osiągnęła 35 600 000 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 071 000 000 zł. Pozostałe przychody to 529 000 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 38 762 000 000 zł.
Strata netto wyniosła 3 691 000 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 478 702 474 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 35 600 000 000 zł w 2023 roku.
• 37 331 000 000 zł w 2022 roku.
• 34 509 000 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -266 708 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 691 000 000 zł w 2023 roku.
• 4 774 000 000 zł w 2022 roku.
• 6 155 000 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kghm polska miedź wynosi 45 205 833 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 114 520 000 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 602 892 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 205 833 333 zł w 2023 roku.
• 68 092 833 333 zł w 2022 roku.
• 67 979 500 000 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kghm polska miedź wyniosła 51 383 000 000 zł.
a
ktywa trwałe to 37 981 000 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 402 000 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 383 000 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 630 000 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 753 000 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 211 616 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 383 000 000 zł w 2023 roku.
• 53 444 000 000 zł w 2022 roku.
• 48 027 000 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kghm polska miedź wyniosły 22 753 000 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 383 000 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 002 455 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 753 000 000 zł w 2023 roku
• 21 298 000 000 zł w 2022 roku
• 20 889 000 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kghm polska miedź wykazała przychody na poziomie 35 600 000 000 zł.
Brak danych

Organizacja Kghm polska miedź wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 100%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KGHM POLSKA MIEDŹ

Organizacja Numer KRS
1
0000339100
2
0000746851
3
0000665957
4
0000657258
5
0000043765
6
0000043797
7
0000043804
8
0000043837
9
0000043839
10
0000043860
11
0000043875
12
0000043905
13
0000043931
14
0000043995
15
0000044060
16
0000044071
17
0000044188
18
0000044192
19
0000044208
20
0000044239
21
0000044279
22
0000044314
23
0000044318
24
0000044330
25
0000044395
26
0000044435
27
0000044469
28
0000044491
29
0000044619
30
0000044644