ROBYG CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000329811
NIP
5252450969
REGON
141806018

Podsumowanie

aktywa
315,9 mln
przychód
886,4 mln
zysk
27,3 mln
wartość firmy
722 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA RZECZYPOSPOLITEJ, 1
Kod pocztowy
02-972
Rejestracja
2009-05-18
Rozpoczęcie działalności
2009-04-20
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
sekretariat@robyg.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM SWOIM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE LUB JEDNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Robyg construction osiągnęła 886 387 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 870 098 000 zł. Pozostałe przychody to 16 289 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 842 817 000 zł.
Zysk netto wyniósł 27 281 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 81 773 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 886 387 000 zł w 2023 roku.
• 1 030 197 000 zł w 2022 roku.
• 825 883 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 797 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 281 000 zł w 2023 roku.
• 29 607 000 zł w 2022 roku.
• 16 882 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Robyg construction wynosi 722 009 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 960 750 zł a 2 215 967 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 301 472 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 722 009 417 zł w 2023 roku.
• 828 931 250 zł w 2022 roku.
• 626 278 167 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Robyg construction wyniosła 315 943 000 zł.
a
ktywa trwałe to 9 937 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 306 006 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 315 943 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 281 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 286 662 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 055 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 315 943 000 zł w 2023 roku.
• 310 829 000 zł w 2022 roku.
• 281 161 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Robyg construction wyniosły 286 662 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 315 943 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 257 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 286 662 000 zł w 2023 roku
• 279 222 000 zł w 2022 roku
• 270 279 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Robyg construction wykazała przychody na poziomie 886 387 000 zł.
Organizacja zarobiła 33 854 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 573 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 281 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 047 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 573 000 zł w 2023 roku
• 7 055 000 zł w 2022 roku
• 4 142 000 zł w 2021 roku

Organizacja Robyg construction wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Robyg posiada 4000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 26.03.2018 jest Robyg kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2015 do 26.03.2018 był Robyg kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.12.2012 do 28.04.2015 najwięcej udziałów posiadał Robyg . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ROBYG CONSTRUCTION